Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Lansio ymgyrch i gynyddu nifer y gofalwyr maeth ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn sylweddol

Mae ymgyrch gan ‘Maethu Cymru’, y rhwydwaith newydd ar gyfer 22 o wasanaethau maethu mewn awdurdodau lleol ledled y wlad, yn ceisio creu effaith genedlaethol sylweddol ar ddyfodol pobl ifanc.  

Mae dros draean (39 y cant) o oedolion Cymru yn dweud eu bod nhw wedi ystyried bod yn ofalwr maeth, ac felly mae ymgyrch newydd wedi cael ei lansio ledled Cymru heddiw sy’n ceisio cynyddu nifer y gofalwyr maeth mewn awdurdodau lleol, a’r amrywiaeth ohonynt, fel y gall mwy o blant fyw gyda theuluoedd yn eu cymunedau eu hunain.

Mae pob plentyn ledled y wlad sydd angen gofalwr maeth dan ofal eu hawdurdod lleol. Mae’r ymgyrch hysbysebu dwyieithog ar gyfer tîm maethu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a’r 21 o dimau maethu eraill sy’n gweithio i awdurdodau lleol nid er elw sy’n ffurfio ‘Maethu Cymru’ yn ceisio cynyddu nifer y rhieni maeth sydd eu hangen i helpu i gadw plant yn eu hardal leol, os mai dyma sydd orau iddynt.  

Mae pob plentyn angen y cyfle i fyw o fewn ei gymuned leol ei hun. Gall hyn wneud gwahaniaeth mawr i blentyn, a’i gadw’n agos i’w ffrindiau, ysgol ac ymdeimlad o hunaniaeth. Mae hefyd yn meithrin hyder ac yn lleihau’rstraen o orfod symud oddi wrth bopeth sy’n gyfarwydd.  

Mae dod yn ofalwr maeth yn benderfyniad sy’n newid bywyd, ac yn helpu plant Pen-y-bont ar Ogwr i fyw fel rhan o deulu yn ein sir. I wrando arnynt, gofalu amdanynt achredu ynddynt. Mae pob plentyn angen rhywun i’w gefnogi a’i garu. Byddwch yn cael eich cefnogi gan bobl fydd yn rhannu eich nodau a’ch gwerthoedd, ac yno i chi ar hyd y daith. Bydd pobl, megis tîm maethu’r awdurdod lleol yma ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn sicrhau eich bod yn cael yr hyfforddiant a’r gefnogaeth briodol, pan fyddwch chi angen hynny.

Aelod cabinet y cyngor dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar, y Cynghorydd Nicole Burnett

Ond eto, mae angen recriwtio oddeutu 550 o ofalwyr maeth newydd ledled Cymru bob blwyddyn. Pwrpas hyn yw darparu’r gofal gorau posib i blant sydd angen gofal a chymorth, a chymryd lle gofalwyr sy’n ymddeol neu’n dewis cynnig cartref am byth i blant.    

Wedi gwrando ar ofalwyr maeth, rwy’n deall yn union pa mor werth chweil yw maethu. Bydd y fenter newydd hon yn elwa plant dan ofal ac yn galluogi timau recriwtio a maethu Awdurdodau Lleol Cymru i feddwl yn fwy eang, a chreu effaith genedlaethol heb golli eu mantais o arbenigedd lleol penodol.

Mae’r llywodraeth hon wedi ymrwymo i leihau nifer y plant mewn gofal, rhoi cyfleoedd gwell i blant sydd â phrofiad o ofal, ac yn bwysicach na dim, cael gwared ar yr elfen o elw o blant mewn gofal. Mae Maethu Cymru yn rhan o gyflawni’r addewid hwn, a bydd yn galluogi plant i aros o fewn eu cymunedau a bodloni’r anghenion sy’n parhau i newid ymhlith plant maeth a’r bobl sy’n eu maethu nhw

Y Dirprwy Weinidog ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan AS

Mae pob plentyn yn wahanol, ac mae’r gofal maeth yn wahanol hefyd. Nid oes teulu maethu ‘arferol’. Pa un ai bod rhywun yn rhentu neu’n berchennog ar ei gartref, yn briod neu’n sengl. Waeth beth yw eu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, ethnigrwydd neu ffydd, mae yna bobl ifanc sydd angen rhywun i fod yn gefn iddynt.   

Rydym yn gobeithio croesawu llawer mwy o bobl i faes maethu gyda Maethu Cymru yn ystod y misoedd nesaf

Mae unrhyw un sy’n maethu gyda’u tîm Maethu Cymru o fewn eu hawdurdod lleol yn gwneud hynny gan ddeall waeth i ba gyfeiriad mae eu dyfodol maethu yn eu harwain, byddwn ar gael iddyn nhw ar hyd y daith gyda’r holl arbenigedd, y cyngor a’r hyfforddiant angenrheidiol i gefnogi eu taith faethu.

Mae gan bob plentyn yr hawl i ffynnu.Y cyfan sydd ei angen arnom yw mwy o bobl fel chi i agor eich drysau a’u croesawu nhw i’ch cartref.

Aelod cabinet y cyngor dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar, y Cynghorydd Nicole Burnett

Bydd yr ymgyrch newydd gan Maethu Cymru ar y teledu, y radio, Spotify a llwyfannau digidol. 

Os ydych wedi ystyried newid eich bywyd, a chefnogi plant sydd eich angen chi, dysgwch fwy am faethu gyda’r awdurdod lleol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn https://bridgend.fosterwales.gov.wales neu ffoniwch 01443 425 007.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y