Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Lansio gwefan newydd Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr wrth i'r sector twristiaeth a lletygarwch ddechrau ailagor

Wrth i rannau o'r sector twristiaeth a lletygarwch ddechrau ailagor ledled Cymru, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi lansio brand a gwefan cyrchfan newydd, gan hyrwyddo lleoedd yn yr ardal i ymweld â nhw a darparu gwybodaeth am weithgareddau a llety sydd ar gael.

Yn wreiddiol, cynlluniwyd y byddai'r platfform newydd, cy.visitbridgend.co.uk/home, yn cael ei lansio cyn gwyliau'r Pasg, ond bu'n rhaid gohirio hynny yn sgil pandemig y coronafeirws.

Gan gymryd lle'r wefan flaenorol, PigionPenybontarOgwr, mae'r wefan newydd yn hyrwyddo'r môr, y copaon a'r golygfeydd a geir yn y fwrdeistref sirol, ac mae'n cyfuno amrediad cyffrous o weithgareddau, llety a lleoedd o ddiddordeb.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Huw David: “O'n harfordir prydferth gyda'i draethau baner las, syrffio drwy gydol y flwyddyn a golff o safon fyd-eang, i safleoedd a chanol trefi hanesyddol, a chyfleoedd ar gyfer cerdded, heicio a beicio, ac amrywiaeth eang o weithgareddau awyr agored gan gynnwys caiacio a dringo creigiau, mae gan fwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr lawer iawn i'w gynnig.

“O ganlyniad i'r ffaith fod Llywodraeth Cymru bellach wedi codi'r gofyniad i aros yn lleol, bod llety hunangynhaliol yn gallu ailagor, a bod mannau awyr agored tafarndai, bariau, caffis a bwytai ar gael i'w mwynhau bellach, rydym yn edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr ac annog trigolion i ddarganfod yr antur, hanes a gweithgareddau sydd gan yr ardal i'w cynnig, mewn ffordd ddiogel a synhwyrol.

“Mae lansio'r wefan cyrchfan newydd hon yn dod ar adeg hanfodol bwysig ar gyfer yr economi ymwelwyr. Datgelodd arolwg diweddar ar fusnesau twristiaeth lleol fod 64 y cant yn teimlo fod effaith y pandemig COVID-19 wedi bod yn sylweddol, gyda 31 y cant yn wynebu'r posibilrwydd o gau a thri y cant yn ofni na fyddai eu busnesau'n goroesi.

“I gefnogi'r sector twristiaeth a lletygarwch wrth iddynt baratoi ar gyfer ailagor, mae'r cyngor a'i bartneriaid wrthi'n rhoi cyfres o fesurau yn eu lle, gan gynnwys cymorth ar-lein sydd wedi'i deilwra a fydd yn galluogi busnesau i ennill y nod defnyddwyr safonol i’r diwydiant ‘Barod Amdani’.”

Mae'r wefan newydd wedi'i hariannu'n rhannol gan brosiect Ffocws Seilwaith Tref Porthcawl, ac mae wedi'i chefnogi gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy raglen Cyrchfannau Denu Twristiaeth Llywodraeth Cymru, sydd hefyd wedi datblygu'r Ganolfan Chwaraeon Dŵr yn Rest Bay, adnewyddu Ciosg yr Harbwr ym marina Porthcawl a chreu'r ymgyrch Eich Porthcawl Chi yn y cyfryngau cymdeithasol.

  • I gael golwg fanylach ar yr hyn sydd gan fwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr i'w gynnig ewch i visitbridgend.co.uk/home,

Nodiadau'r golygydd

Mae'r nod defnyddwyr safonol i’r diwydiant ‘Barod Amdani’ wedi'i greu gan CroesoCymru mewn partneriaeth â sefydliadau twristiaeth cenedlaethol eraill. Mae'n golygu y gall busnesau ddangos eu bod yn glynu wrth ganllawiau priodol y llywodraeth ac iechyd y cyhoedd, eu bod wedi cynnal asesiad risg COVID-19, a'u bod wedi gwirio bod ganddynt y prosesau gofynnol ar waith.

Er mwyn cael y nod, mae'n rhaid i fusnesau gwblhau hunanasesiad, drwy blatfform ar-lein Visit Britain, sy'n cynnwys rhestr wirio sy'n cadarnhau eu bod wedi rhoi'r prosesau angenrheidiol yn eu lle, cyn iddynt dderbyn achrediad a'r nod ‘Barod Amdani’ i’w arddangos ar eu safle ac ar-lein. Gellir ymuno â'r cynllun yn rhad ac am ddim, ac mae'n agored i bob busnes ar draws y diwydiant.

Chwilio A i Y