Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Lansio grantiau cyfnod atal byr cenedlaethol ar gyfer busnesau

Mae cronfa newydd gan Lywodraeth Cymru yn cael ei lansio ar draws bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar ddydd Mercher 28 Hydref i ddarparu cymorth ariannol i fusnesau sy'n wynebu heriau gweithredol ac ariannol o ganlyniad i gyfyngiadau'r cyfnod atal byr.

Mae'r Gronfa i Fusnesau yn cynnwys darparu nifer o grantiau ar gyfer busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch, rhai sefydliadau nid-er-elw a rhai busnesau mewn sectorau eraill.

Mae'n cynnwys y Grant Ardrethi Annomestig a'r Grant Dewisol

Bydd y grantiau ar agor i geisiadau o ddydd Mercher, 28 Hydref tan 5pm ar 20 Tachwedd neu pan fydd y gronfa wedi cael ei hymrwymo'n llawn.

Y Grant Ardrethi Annomestig (NDR) - Grant 1 

Mae grant o £5,000 ar gael ar gyfer busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch sydd wedi cael eu gorfodi i gau - fel y'u diffinnir gan y rheoliadau - ac sy'n meddiannu eiddo sydd â gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000. Bydd angen i fusnesau fod ar restr ardrethu NDR ar gyfer eu hawdurdod lleol ar 1 Medi 2020 a bydd angen iddynt lenwi ffurflen gofrestru syml i gael y grant. Rhaid i fusnesau fod yn gyfrifol am ardrethi busnes sy'n daladwy i'r awdurdod lleol i fod yn gymwys i gael y grant hwn.

Mae’r canllawiau’n rhestru’r eiddo a fydd yn elwa o’r rhyddhad fel eiddo sy’n cael ei ddefnyddio’n gyfan gwbl neu’n bennaf:

  • Fel siopau, bwytai, caffis, lleoedd yfed, sinemâu a lleoliadau cerddoriaeth fyw
  • Ar gyfer ymgynnull a hamdden
  • Fel gwestai, tai llety a safleoedd preswyl a llety hunanarlwyo.

Mae'r grant hefyd ar gael i sefydliadau nid-er-elw sy'n meddiannu eiddo cymwys fel siopau elusennol, gan gynnwys y rhai sydd eisoes yn gymwys i gael rhyddhad gorfodol rhannol ar yr eiddo hynny.

Y Grant Ardrethi Annomestig (NDR) - Grant 2 

Grant o £1,000 i fusnesau sy’n gymwys i gael rhyddhad ardrethi i fusnesau bach yng Nghymru sy'n meddiannu eiddo sydd â gwerth ardrethol o hyd at £12,000 - mae yna rhai eithriadau. Rhaid i fusnesau fod yn gyfrifol am ardrethi busnes sy'n daladwy i'r awdurdod lleol i fod yn gymwys i gael y grant hwn.

Yn dibynnu ar fodloni'r meini prawf cymhwysedd, gall ymgeiswyr am Grant 2 hefyd wneud cais am y grantiau atodol canlynol:

  • Bydd busnesau sy'n gymwys i gael rhyddhad ardrethi busnesau bach sydd wedi bod yn destun cyfyngiadau lleol am 3 wythnos neu fwy ac sydd wedi cael eu heffeithio'n sylweddol (gostyngiad o fwy na 50 y cant mewn trosiant) hyd at 23 Hydref yn gymwys i gael grant pellach o £1,000
  • a bydd busnesau sy'n gymwys i gael rhyddhad ardrethi busnesau bach sydd wedi'u gorfodi i gau - fel y'u diffinnir gan y rheoliadau - o ganlyniad i Gyfnod Atal Byr y Coronafeirws hefyd yn gymwys i gael grant atodol arall gwerth £2,000 gan eu hawdurdod lleol.

Bydd angen i fusnesau fod ar restr ardrethu NDR eu hawdurdod lleol ar 1 Medi 2020 a bydd angen iddynt lenwi ffurflen gais syml i gael y grant.

Ystyrir arcedau o’r math y gellid eu dosbarthu’n ddifyrrwch yn hytrach nag eiddo hapchwarae yn sefydliadau hamdden ac maent yn gymwys i gael y grantiau naill ai drwy’r llwybr rhyddhad ardrethi i fusnesau bach neu, os yw gwerth trethadwy’r safle yn eu gwneud yn gymwys, am y grant mwy o £5,000 fel cyfleusterau hamdden.

Y Grant Ardrethi Annomestig (NDR) - Elusennau a Chlybiau Chwaraeon

Grant o £1,000 i bob trethdalwr sy’n gymwys i gael rhyddhad elusennol a rhyddhad Clybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol (CASC), sy’n gweithredu yn y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch ac sy'n meddiannu eiddo â gwerth trethadwy o hyd at £12,000.

Mae disgresiwn gan awdurdodau lleol i ddarparu grantiau i gyrff nid-er-elw y maent yn eu hystyried yn gweithredu at ddibenion elusennol ond nad ydynt yn cael rhyddhad elusennol na rhyddhad CASC ar hyn o bryd.

Dim ond i sefydliadau nid-er-elw sy’n cael rhyddhad ardrethi dewisol neu sydd â hawl iddo ac sy’n gweithredu yn y sectorau manwerthu, hamdden neu letygarwch y mae’r disgresiwn hwn yn berthnasol. Bydd Clybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol hefyd yn gymwys i wneud cais am y grantiau atodol os ydynt yn cwrdd â'r meini prawf cymhwysedd y manylir arnynt uchod. 

Gall darparwyr gofal plant sy’n cael Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach 100% ar hyn o bryd fod yn gymwys i gael y grant o £1,000.

Grant Dewisol 1

Mae grant dewisol o £1,500 ar gael i gynorthwyo busnesau sydd:

  • Wedi cael eu gorfodi i gau (fel y'i diffinnir gan y rheoliadau) o ganlyniad i'r cyfnod atal byr cenedlaethol
  • NEU sy'n gallu dangos y bydd y cyfnod atal byr cenedlaethol yn arwain at ostyngiad o 80 y cant o leiaf yn eu trosiant am y cyfnod hwnnw

Grant Dewisol 2

Mae grant dewisol o £2,000 ar gael i gynorthwyo busnesau sydd:

  • Wedi cael eu gorfodi i gau (fel y'i diffinnir gan y rheoliadau) o ganlyniad i'r cyfnod atal byr cenedlaethol
  • NEU sy'n gallu dangos y bydd y cyfnod atal byr cenedlaethol yn arwain at ostyngiad o 80% o leiaf yn eu trosiant am y cyfnod hwnnw
  • AC sydd wedi bod yn destun cyfyngiadau lleol am 3 wythnos neu fwy hyd at Hydref 23 ac wedi profi gostyngiad o 50% o leiaf yn eu trosiant am y cyfnod hwnnw.

Ni all busnesau wneud cais am Grant 1 a Grant 2.

Bydd angen i fusnesau gadarnhau y bydd hyfywedd y fenter dan fygythiad heb y gefnogaeth grant, ac amlinellu pam.

Rydym yn croesawu’r cyllid newydd hwn gan Lywodraeth Cymru sydd yn anelu at ddarparu cymorth llif arian i fusnesau i’w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfnod clo.

Mae'n ceisio ategu mesurau ymateb Covid-19 eraill i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru.

Mae'n ddealladwy bod busnesau sydd mewn perygl gwirioneddol o gau'n barhaol yn poeni'n fawr am y dyfodol - rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau eu bod yn cael ymateb cyflym i'w ceisiadau, a byddwn yn parhau i ganolbwyntio ein hadnoddau i'w cefnogi nhw yn y cyfnod hynod anodd hwn.

Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Huw David

I wneud cais am unrhyw un o'r grantiau hyn neu i gael mwy o fanylion am y grantiau sydd ar gael fel rhan o'r gronfa newydd hon, ewch i dudalen gwe Cymorth busnes Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr  o ddydd Mercher 28 Hydref.

Prosesir ceisiadau ar sail y cyntaf i'r felin. Gall hyn arwain at beidio cymeradwyo ceisiadau ar ôl iddynt gael eu cyflwyno os yw'r gronfa wedi cael ei hymrwymo'n llawn.

Chwilio A i Y