Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Lansio cynllun gofal plant wedi’i ariannu

Llun: (Ch i Dd) Y Cynghorydd Dhanisha Patel, Kate Parry, Tîm Gofal Plant CBS Pen-y-bont ar Ogwr, Jackie Roberts, Rheolwr Gyfarwyddwr, Old School House Nursery, Carwyn Jones, AC a Graham Davies, Cydlynydd Cynnig Gofal Plant CBS Pen-y-bont ar Ogwr gyda staff a phlant o Old School House Nursery.

Gall rhieni sy’n gweithio ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr nawr fanteisio ar hyd at 30 awr yr wythnos o addysg y blynyddoedd cynnar a gofal plant wedi’i ariannu ar gyfer eu plant tair a phedair oed.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw’r awdurdod lleol diweddaraf yng Nghymru i fanteisio ar gynllun gofal plant Llywodraeth Cymru. Mae’n cynnig 30 awr yr wythnos o addysg y blynyddoedd cynnar a gofal plant wedi’i ariannu i blant tair a phedair oed y mae eu rhieni’n gweithio ac yn bodloni’r meini prawf ar draws y fwrdeistref sirol, ar gyfer hyd at 48 wythnos y flwyddyn yn ystod y tymor ac yn ystod gwyliau'r ysgol.

Nod y cynllun yw lleihau’r straen a wynebir gan rieni sy’n gweithio mewn perthynas â gofal plant a hefyd sicrhau nad yw gofal plant yn rhwystro rhieni rhag dychwelyd i’r gwaith.

Bydd rhieni cymwys yn gallu manteisio ar y cynnig o ddechrau’r tymor ar ôl pen-blwydd eu plentyn yn dair oed tan y mis Medi ar ôl ei ben-blwydd yn bedair oed.

Rydw i wrth fy modd o gadarnhau y bydd Cynnig Gofal Plant Llywodraeth Cymru ar gael cyn bo hir i rieni sy’n gweithio ar draws y fwrdeistref sirol.

Rydyn ni’n gwybod bod cost gofal plant yn un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu teuluoedd sy’n gweithio. Mae’r cyngor yn awyddus i gefnogi pobl sy’n gweithio yn y fwrdeistref sirol drwy gynnig gofal plant hyblyg, fforddiadwy ac o safon.

Meddai’r Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Lesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol

Dywedodd Jackie Roberts, Rheolwr Gyfarwyddwr, Old School House Nursery, Pen-y-Fai: “Rydw i’n falch iawn ein bod yn gallu cynnig y cynllun i’r rhieni sy’n gweithio sy’n defnyddio ein meithrinfa. Weithiau, mae pobl yn tybio eich bod chi’n gallu fforddio costau gofal plant os ydych chi’n gweithio. Ond, dydy hyn ddim bob amser yn wir. 

“Mae costau gofal plant yn golygu bod rhai rhieni sy’n gweithio yn cael trafferthion ariannol, felly mae’n wych gallu cynnig rhywbeth i'r rhieni a fydd yn eu helpu i leihau faint maen nhw’n ei wario bob mis.  Byddaf yn argymell y cynllun i unrhyw rieni presennol neu rieni newydd sy’n dewis anfon eu plentyn i’n meithrinfa ni.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Patel: “Gall y cynllun newydd hwn leihau’r pwysau ar incwm y teulu, p’un a yw’r ddau riant yn gweithio neu p’un a ydych chi’n rhiant sengl sy’n gweithio. Mae hefyd yn cefnogi lles plant drwy ddatblygu profiadau gofal plant cadarnhaol.

“Byddwn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb yn y cynllun i fynd i wefan y cyngor neu ffonio 01656 642 649 i gael rhagor o wybodaeth.”

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y