Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Iechyd meddwl a llesiant dan y chwyddwydr ar gyfer Wythnos Diogelu 2020

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ymuno â sefydliadau eraill ledled Cymru i godi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl a llesiant ar gyfer Wythnos Diogelu.

Fel aelod o Fwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg (CTMSB), bydd y cyngor yn tynnu sylw at y thema, Siarad am Achub Bywydau a phwysigrwydd pobl yn rhannu a siarad â rhywun pryd bynnag y maent yn ei chael hi'n anodd.

Eleni, gyda Covid-19 a chyfyngiadau symud yn amharu ar drefn bob dydd, nid yw nifer o bobl wedi gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau megis mynychu'r gampfa a grwpiau, y byddent, efallai, fel arfer yn dibynnu arnynt i'w helpu i ymdopi â phwysau bywyd bob dydd.

Wrth i ni wynebu'r gaeaf, mae'r cyngor a'i bartneriaid yn awyddus i ganolbwyntio ar lesiant meddwl cadarnhaol a bydd yn cyfeirio preswylwyr at y cymorth sydd ar gael i'w helpu gyda chyfres o ddigwyddiadau ar-lein.

Dywedodd yr aelod cabinet dros lesiant a chenedlaethau'r dyfodol, Dhanisha Patel

Drwy gydol Wythnos Diogelu, sy'n digwydd rhwng 16 a 20 Tachwedd, bydd stand ar gael yn Ysbyty Tywysoges Cymru, Pen-y-bont ar Ogwr, i roi gwybodaeth i staff a'r cyhoedd am sefydliadau a all gynnig cymorth ar gyfer problemau iechyd meddwl amrywiol. Bydd myfyrwyr Coleg Pen-y-bont ar Ogwr yn cael cynnig cyngor hefyd ynglŷn â lle i fynd am gymorth.

Dywedodd yr aelod cabinet dros wasanaethau cymdeithasol a chymorth cynnar, Nicole Burnett: "Mae'n bwysig iawn bod pobl yn gwybod sut i ofalu am eu hiechyd meddwl.

"Bydd nifer o weithgareddau yn cael eu cynnal ar-lein ar gyfer Wythnos Diogelu, yn cynnwys clybiau ieuenctid rhithiol, gweithdai i weithwyr proffesiynol a digwyddiad iechyd a llesiant dros ddau ddiwrnod, a fydd yn cynnig addysg, gweithgareddau a chyfle i glywed straeon personol.

"Byddem yn annog preswylwyr i edrych ar y rhaglen ddigwyddiadau ac ymuno â rhai o'r gweithdai.

I gael amserlen lawn o'r digwyddiadau a manylion ynglŷn â sut i fynychu, ewch i dudalen we Wythnos Diogelu Cwm Taf Morgannwg.

Partneriaethau statudol yw byrddau diogelu yn cynnwys asiantaethau sy'n gyfrifol am ddiogelu plant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl o fewn eu rhanbarthau a sicrhau bod pobl o bob oed yn cael eu diogelu rhag cam-drin, esgeulustra neu fathau eraill o niwed.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y