Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

I’n cymunedau yn CTM

I’n cymunedau yn CTM,

Yn gyntaf oll, hoffem ddiolch i chi am eich cymorth a’r aberthiadau rydych chi wedi eu gwneud yn ystod y flwyddyn heriol iawn hon. Mae pandemig Covid-19 wedi effeithio ar fywyd pob un ohonom, ac mae canlyniadau trasig a dinistriol wedi bod i lawer o deuluoedd yn CTM.

Yn anffodus, mae Covid-19 yn bresennol o hyd yn ein hardaloedd. Yn wir, mae nifer yr heintiadau yn codi’n uwch ac yn uwch a hynny ar gyflymder brawychus ledled ein cymunedau, sy’n peryglu ni ein hunain a’n hanwyliaid. Rydym yn wynebu sefyllfa ddifrifol iawn. Mae’r feirws yn lledaenu’n gynt na’r disgwyl, ac yn gyflymach fyth nag yr oedd yn yr hydref.

Wrth i nifer yr heintiadau gynyddu yn ein cymunedau, mae ein hysbytai yn gweld mwy o gleifion gyda Covid-19 sydd angen eu gwasanaethau. Y tu ôl i bob ystagedyn y mae person go iawn, sy’n berthynas i rywun neu’n annwyl i rywun, ac sydd o bosibl angen gofal a thriniaeth. Mae’r cynnydd dramatig yn nifer yr achosion o Covid-19 yn digwydd ar adeg heriol i’r GIG, pan fydd angen gofal ar lawer o gleifion heb Covid-19 oherwydd salwch sy’n gysylltiedig â’r gaeaf. Bydd staff y GIG a Gofal Cymdeithasol bob tro yn gwneud eu gorau, ond maen nhw wedi blino’n llwyr ac mae gwasanaethau o dan gryn bwysau. Os bydd nifer yr heintiadau’n parhau i gynyddu fel maen nhw nawr, yna mae risg go iawn y bydd ein gwasanaethau GIG a Gofal Cymdeithasol yn cael eu llethu dros yr wythnosau nesaf.  Mae penderfyniadau anodd iawn wedi cael eu cymryd yn barod, fel y gwyddoch, i newid gwasanaethau dros dro neu i’w cau dros dro.

Rydym yn deall bod hwn yn gyfnod anodd, ond mae gwir angen eich cymorth arnom ni. Mae’n rhaid i ni gymryd camau nawr os ydym ni i leihau cyfradd drosglwyddo’r feirws, gan fod canlyniadau dinistriol i’r feirws hwn. Rydym angen i bawb ddilyn y rheolau. Mae hyn yn golygu cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr, golchi eich dwylo, gwisgo masg a lleihau eich cyswllt cymdeithasol â phobl eraill. 

Mae pob un ohonom yn wynebu’r risg naill ai o ddal y feirws neu o’i ledaenu, ac mae’n rhaid i bob un ohonom gymryd y camau hyn er mwyn amddiffyn ein hunain a’n hanwyliaid. Efallai eich bod yn credu na fydd Covid-19 yn effeithio arnoch chi, ond fe allai effeithio serch hynny ar rywun agos atoch chi. Does neb ohonom am fod yn dost dros gyfnod y Nadolig nac ar ôl hynny. Er na fydd hyn yn hawdd, rydym yn annog pawb i feddwl yn ofalus am beth maen nhw’n ei wneud dros gyfnod y Nadolig, ac i wneud popeth posibl i gadw ein teuluoedd a’n ffrindiau’n ddiogel.

Allwn ni ddim gwneud hynny heboch chi, ac mae’n rhaid i bawb chwarae ei ran.  Rydym ni i gyd yn wynebu’r sefyllfa hon gyda’n gilydd. Cofiwch mai’r anrheg orau y gallwch chi ei rhoi eleni yw Nadolig heb Covid-19.

Diolch i chi am eich cymorth,

Paul Mears                                                      Cllr  Huw David

Prif Weithredwr                                              Arweinydd y Cyngor

BIP Cwm Taf Morgannwg                              Cyngor Bwrdeistref Sirol
                                                                         Pen-y-bont ar Ogwr

 

 

 

 

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y