Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Hysbysiad gwella wedi'i gyflwyno ar glwb nos ar ôl pryderon cadw pellter cymdeithasol

Mae swyddogion gorfodi wedi cyflwyno Hysbysiad Gwella Mangre ar glwb nos yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr i ddelio â phryderon dros gadw pellter cymdeithasol a rheoli'r ciwio.

Mae'r hysbysiad a gafodd ei gyflwyno ar Eden Bar and Lounge ar Stryd y Farchnad yr wythnos diwethaf yn nodi mesurau sydd angen eu cymryd er mwyn bodloni rheoliadau o fewn terfyn amser penodol.

Dywedodd y tîm gorfodi, sy'n dod o dan Wasanaethau Rheoliadol a Rennir yr awdurdod lleol, eu bod yn monitro cydymffurfiaeth ac na fwriedir cymryd camau gweithredu pellach ar hyn o bryd.

Gwnaeth y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, sydd hefyd yn cwmpasu Caerdydd a Bro Morgannwg, gyflwyno Hysbysiad Cau Mangre i Locos Latin Bar & Grill yng Nghaerdydd yn ddiweddar ar ôl iddo fethu â gweithredu’r mesurau a nodwyd yn ei Hysbysiad Gwella Mangre.

Fel rhan o'r cyfyngiadau lleol ychwanegol a osodwyd gan Lywodraeth Cymru, mae ein Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn gweithio'n agos gyda'n partneriaid yn Heddlu De Cymru i sicrhau bod safleoedd trwyddedig yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth a byddant yn ymweld â safleoedd at y dibenion hyn dros yr wythnosau nesaf.

Lle nad yw busnes yn cydymffurfio â gofynion y ddeddfwriaeth, bydd swyddogion gorfodi'n darparu cyngor a chefnogaeth. Os ceir achos o ddiffyg cydymffurfiaeth, a phan fetho popeth arall, gellir cyhoeddi Hysbysiad Gwella Mangre a fydd yn nodi'r mesurau sydd angen eu cymryd er mwyn bodloni'r rheoliadau o fewn terfyn amser penodol.

Os bydd y safle yn methu â chydymffurfio, gall swyddogion gorfodi gyhoeddi Hysbysiad Cau Mangre, yn ei gwneud yn ofynnol i gau’r safle, neu ran ohono, am hyd at 14 diwrnod. Mewn rhai achosion, gall swyddogion gorfodi hefyd gau'r safle ar unwaith heb orfod cyflwyno hysbysiad gwella, ond byddai hyn ond lle y mae rheoliadau wedi cael eu torri mewn modd difrifol.

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sydd â phortffolio sy'n cynnwys y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

Mae rheoliadau Llywodraeth Cymru'n gofyn i bobl sy'n gyfrifol am safleoedd gymryd yr holl fesurau rhesymol er mwyn sicrhau bod pobl sydd ar y safle neu’n aros i fynd i mewn i’r safle yn cadw dau fetr ar wahân, a darparu gwybodaeth i bawb sy’n dod i mewn neu'n gweithio yno ynghylch sut i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â'r coronafeirws.

Dylen nhw hefyd gymryd mesurau rhesymol eraill er mwyn helpu i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â'r coronafeirws, yn bennaf trwy wella hylendid a lleihau cyswllt wyneb yn wyneb, yn enwedig mewn sefyllfaoedd lle na ellir cadw pellter o ddau fetr.

Am y wybodaeth ddiweddaraf i gyflogwyr yng Nghymru, ewch i dudalen we coronafeirws Llywodraeth Cymru.

Chwilio A i Y