Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Hyfforddiant cydraddoldeb ar gyfer ysgolion i helpu i ddileu gwahaniaethu

Mae nifer o weithdai newydd ar y gweill i'r ysgolion ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr i helpu i ddileu gwahaniaethu.

Nod y prosiect yw helpu plant a phobl ifanc i ddatblygu sgiliau meddwl critigol sy'n eu galluogi i gwestiynu straeon atgas a’u helpu i adnabod 'newyddion ffug', ystyried yr achosion o droseddau casineb, a'u darbwyllo rhag dod yn dramgwyddwyr troseddau casineb yn y dyfodol.

Wedi'i chynnal gan elusen Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth, bydd y prosiect yn helpu rhoi’r sgiliau i staff ysgol hefyd er mwyn herio achosion o droseddau casineb a chefnogi'r rhai sy'n dioddef pan fyddant yn digwydd yn yr ysgol trwy sesiynau ar wahân mewn arddull 'hyfforddi'r hyfforddwr.'

Rydym yn gwybod nad yw’r rhan fwyaf o ddigwyddiadau o wahaniaethu’n cael eu hadrodd yn ddigonol, gyda’r mwyafrif o bobl heb yr hyder i ddod ymlaen ac, mewn nifer o achosion, heb sylweddoli eu bod wedi dioddef gwahaniaethu – gall hyn fod yn arbennig o wir ymysg plant a phobl ifanc.

Mae'n hanfodol ein bod yn sicrhau bod hyfforddiant ar gael yn yr ysgolion a’n bod ni’n cynnig cynifer o opsiynau i'w gynnal ag y bo modd er mwyn annog cyfranogiad llawn.

Yn anffodus, rydym yn gwybod bod hiliaeth yn dal i'w gweld ymhlith ein cymunedau i gyd ac rydym am sicrhau ein bod yn darparu’r lefel hon o hyfforddiant ac ymwybyddiaeth mewn cymaint o’n hysgolion ag sy'n bosibl wrth i ni weithio tuag at ddileu gwahaniaethu yn ein bwrdeistref sirol. Bydd y gweithdai ond yn cael eu cynnal mewn nifer cyfyngedig o ysgolion i ddechrau, ond byddwn yn darparu mwy o gyfleoedd ar gyfer hyfforddiant yn y dyfodol.

Dywedodd arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Huw David

Mae'r prosiect yn dilyn rhaglen wedi'i chyflwyno i ysgolion ledled y fwrdeistref sirol gan Stonewall Cymru, a gyflwynodd sesiynau 'hyfforddi'r hyfforddwr' i staff ysgol a staff cymorth cynnar ar fynd i'r afael â bwlio homoffobig, deuffobig a thrawsffobig. Mae rhwydwaith LGBTQ i ysgolion wedi'i sefydlu ers hynny er mwyn cefnogi staff ysgolion a disgyblion.

Trafododd Pwyllgor Cydraddoldeb y Cabinet ddiweddariad ar y gwaith cydraddoldeb o fewn ysgolion mewn cyfarfod ar ddydd Llun 24 Awst.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y