Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Holl breswylwyr Caerau yn cael eu hannog i groesawu ailgylchu

Mae holl aelodau cymuned Caerau yn cael eu hannog i gadw eu strydoedd yn lân drwy groesawu'r manteision sy'n dod yn sgil ailgylchu.

 

Er bod nifer helaeth o breswylwyr Caerau eisoes yn troi'n wyrdd drwy ailgylchu cymaint ag y gallant ac yn cadw at reol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr o ddau fag sbwriel yn unig y pythefnos, mae rhai preswylwyr wedi bod yn arafach yn newid eu harferion.

Yn anffodus, mae’n gyffredin i weld bagiau sbwriel wedi'u pentyrru ar gorneli strydoedd neu'n cael eu gadael mewn mannau cymunedol, oherwydd nad yw nifer fach o breswylwyr yn manteisio i'r eithaf ar eu cyfleoedd i ailgylchu er mwyn lleihau faint o wastraff sydd ganddynt.

Mae'r ymddygiad gwrthgymdeithasol hwn yn rhwystredig i'r preswylwyr hynny sydd â balchder yn eu cymuned, ac mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn benderfynol o wella'r sefyllfa.

Gan ddechrau'r wythnos hon, mae gweithwyr y cyngor wedi bod yn curo ar ddrysau yng Nghaerau i gyfarfod â phreswylwyr, i drafod manteision ailgylchu, ac esbonio'r hyn y gellir ei ailgylchu ac na ellir ei ailgylchu.

Mae mwy na 250 o gartrefi wedi cael ymweliad yn Heol Caerau, Hamilton Terrace, a Heol Treharne, a bydd preswylwyr yng ngweddill cartrefi'r dref, 750 ohonynt, hefyd yn derbyn ymweliad yn ystod y misoedd nesaf.

Gwnaethom gyflwyno trefniadau ailgylchu a gwastraff newydd yn ystod haf 2017 mewn ymateb i uchelgais Llywodraeth Cymru i wneud Cymru'r wlad orau yn y byd ym maes ailgylchu. Oherwydd bod Llywodraeth Cymru yn cydnabod na all ein planed barhau i ymdopi â faint o sbwriel rydym yn ei daflu i ffwrdd, yn ei losgi neu'n ei roi nôl yn y ddaear, maent wedi gosod targedau newydd sef 64 y cant yn 2019-20, a 70 y cant yn 2024-25 o ran faint o wastraff cartref sydd angen ei ailgylchu.

Diolch i'r ffordd y mae mwyafrif y preswylwyr wedi croesawu ailgylchu a'n rheol dau fag sbwriel, rydym ar y trywydd iawn i fodloni'r targedau ailgylchu newydd hynny. Fodd bynnag, rydym yn ymwybodol bod rhai mannau yn ein cymunedau, gan gynnwys Caerau, lle gallai'r preswylwyr fod yn ailgylchu mwy. Mae ailgylchu yn barhaol, felly mae'n rhywbeth y mae angen i'r holl breswylwyr ei dderbyn ac addasu iddo. Mae'r hen ddyddiau o daflu popeth i mewn i fag sbwriel a pheidio â meddwl am ailgylchu ym mhell yn y gorffennol. Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru yn gorfod gwella ei berfformiad o ran ailgylchu, ac rydym angen i bob preswylydd gymryd y cyfrifoldeb.

Yn hytrach na bod yn llawdrwm, rydyn ni o'r farn mai'r dull gorau yw addysg, felly rydym am gyfarfod â chymaint o breswylwyr Caerau â phosibl i siarad â nhw am ailgylchu. Rydym am wneud popeth yn ein gallu i'w helpu. Os nad ydynt yn sicr o'r hyn y gellir ei ailgylchu ym mhob cynhwysydd, neu efallai nad ydynt yn ymwybodol o'n casgliadau cewynnau sydd ar wahân, rydym am roi gymaint o wybodaeth â phosibl iddynt. Rydym am wneud Caerau yn fwy glân, ond mae angen i'r holl breswylwyr lleol wneud eu rhan.

Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

I ddarganfod mwy am ailgylchu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ewch i gwefan ailgylchu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Chwilio A i Y