Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Helpwch i siapio strategaeth iaith Gymraeg y cyngor

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gwahodd trigolion i ddweud eu dweud ar ei strategaeth iaith Gymraeg ddrafft ar gyfer 2021-2026.

Mae'r awdurdod lleol wedi lansio ymgynghoriad i drigolion, gweithlu'r cyngor, aelodau etholedig a rhanddeiliaid i rannu eu safbwyntiau am ei amcanion posib o ran yr iaith Gymraeg.

Defnyddir y canlyniadau i lunio strategaeth iaith Gymraeg derfynol y cyngor, a ddaw i rym ym mis Medi 2021.

Fel rhan o'i ofynion o dan Safonau Llywodraeth Cymru, mae'n rhaid i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr lunio strategaeth bum mlynedd ac adroddiad blynyddol i amlinellu sut mae wedi cydymffurfio â’r safonau, y cynnydd a wnaed gydag amcanion, a sut mae wedi hyrwyddo a defnyddio'r Gymraeg yn fwy eang yn y fwrdeistref sirol gyda phartneriaid.

Dyma ein hail Strategaeth Iaith Gymraeg, a cheisir adeiladu ar y cynnydd rydym wedi'i wneud yn ystod y pum mlynedd diwethaf.

Yn ogystal â gwrando ar ein trigolion, cymunedau a staff, byddwn hefyd yn defnyddio amrywiaeth o wybodaeth i'n cefnogi ni i greu amcanion. Byddwn yn edrych ar flaenoriaethau rhanbarthol ar gyfer bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr, blaenoriaethau'r cyngor, cynlluniau darparu gwasanaethau, ac yn adolygu'r cynnydd mae ein gwasanaethau wedi'i wneud eisoes gyda'r strategaeth flaenorol.

Byddwn yn annog trigolion i ddweud eu dweud drwy gymryd rhan yn yr arolwg ymgynghori i'n helpu ni i lunio strategaeth sy'n bodloni eu hanghenion.

Cynghorydd Dhanisha Patel, Hyrwyddwr Iaith Gymraeg ac Aelod Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol

Mae'r ymgynghoriad ar gael tan 18 Mehefin 2021, yn Gymraeg a Saesneg. I gymryd rhan, ewch i wefan yr arolwg

Gallwch hefyd ymateb neu ofyn cwestiynau pellach trwy e-bostio consultation@bridgend.gov.uk, ffonio 01656 643643 neu ysgrifennu at Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu, awdurdod lleol Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Swyddfeydd Dinesig, Angel Street, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB. 

Mae fformatau eraill ar gael ar gais.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y