Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Helpwch i feithrin dyfodol gwell i rieni a’u plant

Mae’r galw am leoliadau maeth i rieni a phlant yn cynyddu, ac felly mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn awyddus i glywed gan bobl a fyddai’n fodlon cefnogi teuluoedd lleol sy’n agored i niwed.

Mae lleoliadau rhiant a phlentyn yn dod yn fwyfwy poblogaidd, yn bennaf oherwydd ei bod yn fuddiol cadw rhiant a’i blentyn gyda’i gilydd, gan ei gwneud yn fwy tebygol y byddant yn gallu byw gyda’i gilydd yn annibynnol.

Mae’r cynllun rhiant a phlentyn yn rhoi cymorth gwerthfawr i lawer o rieni sy’n agored i niwed, a gaiff, ynghyd â’u plant, eu lleoli yng nghartref gofalwr maeth am gyfnod o 12 wythnos, fel cyfle olaf i gadw eu plentyn allan o’r system ofal.

Bydd y cynllun cyd-fyw yn rhoi cyfle i ofalwyr maeth ddysgu sgiliau rhianta allweddol i famau a thadau, a hynny mewn amgylchedd naturiol a maethlon – gan ddarparu cymorth ac arweiniad cyson drwy gydol y lleoliad.

Gallai gofalwyr rhiant a phlentyn, ynghyd â helpu rhieni i ddatblygu eu sgiliau eu hunain, oruchwylio tasgau megis paratoi bwyd, sefydlu trefn amser gwely neu gyfathrebu â’r plentyn – yn ogystal â gosod ffiniau clir er mwyn i’r rhieni wybod mai nhw sy’n gyfrifol am y plentyn.

Yn y dechrau, bydd y gofalwr yn darparu cymorth dwys i’r rhiant a’r plentyn. Fodd bynnag, ar ôl i’r rhiant ddatblygu’r hyder a’r sgiliau sydd eu hangen i ofalu am y plentyn, ni ddisgwylir i’r gofalwr ddarparu goruchwyliaeth 24/7 i’r rhiant nac i’r plentyn.

Nod y lleoliadau arbenigol hyn yw helpu rhieni i ddatblygu’r hyder i gymryd cyfrifoldeb dros ofal eu plant, ac i wneud hynny yn annibynnol, yn ogystal â datblygu cysylltiadau â rhwydweithiau lleol.

Yn ystod yr amser yng nghartref y teulu maeth, bydd gallu’r rhiant i amddiffyn ac i ofalu am y plentyn yn cael ei asesu a’i fonitro. Bydd y gweithwyr cymdeithasol wedyn yn ystyried adborth y gofalwr maeth wrth benderfynu a oes gan y rhieni y sgiliau rhianta hanfodol sydd eu hangen er mwyn cael byw gyda’u plant yn annibynnol, neu a fydd angen rhoi’r plentyn yn y system ofal.

Mae hwn yn gyfle delfrydol i rieni a phlant ddatblygu perthynas a fydd yn para, tra eu bod yn derbyn y gefnogaeth a’r cymorth sydd eu hangen arnynt mewn cyfnod datblygu hynod o bwysig.

Mae hefyd yn rhoi’r cyfle i rieni aros gyda’u plant yn hytrach na rhoi’r plentyn yn y system gofal maeth.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar, y Cynghorydd Phil White.


Ychwanegodd y Cynghorydd White “I rai rhieni maeth, mae derbyn rhiant a phlentyn yn eu cartref yn teimlo’n hollol naturiol, gan eu bod yn gallu manteisio ar y sgiliau a ddatblygwyd ganddynt dros y blynyddoedd wrth iddynt fagu eu plant eu hunain.

“Bydd helpu i ddatblygu teulu yn brofiad gwerth chweil. Nid yw’r rhan fwyaf o’r mamau, a rhai tadau hefyd, wedi cael enghraifft dda i’w dangos sut yn union i feithrin a magu eu babanod eu hunain. Mae’n hynod o bwysig i rieni weld sut y mae teulu yn gweithio mewn amgylchedd cariadus a chadarnhaol.

“Rydym ni’n croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir, gan gynnwys y rhai hynny sydd â’u plant eu hunain. Gallant fod yn enghreifftiau da i’r rhieni, gan ddangos yr effaith y gall rhianta cadarnhaol ei chael. Os hoffech chi helpu i gadw teuluoedd gyda’i gilydd, mae’r tîm maethu yn awyddus iawn i glywed oddi wrthych chi. Rwy’n mawr obeithio y bydd pobl Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi hyn ac yn helpu rhieni a’u plant i aros gyda’i gilydd.”

Bydd gofalwyr maeth yn cynnig anogaeth yn ogystal ag asesu sgiliau rhianta gyda’r bwriad o newid ymddygiadau negyddol neu rai nad ydynt yn briodol. Y canlyniad delfrydol yw y bydd rhieni biolegol, ar ddiwedd y cyfnod lleoliad, yn gallu gofalu am eu plant yn annibynnol, a hynny mewn modd priodol.

Bydd gofalwyr yn derbyn lwfansau hael, cymorth rhagorol a hyfforddiant eang i sicrhau bod ganddynt yr holl sgiliau sydd eu hangen arnynt.

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am y cynllun rhiant a phlentyn neu os ydych chi’n credu y gallai maethu fod yn addas i chi yna ewch i wefan gofal maeth pen-y-bont ar Ogwr neu cysylltwch â’r tîm maethu ar (01656) 642687.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y