Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Helpu person ifanc i gamu i mewn i fyd oedolion

Michelle Evans, darparydd llety â chymorth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Ydych chi'n gallu helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau bywyd hanfodol a byw bywyd llawn ac annibynnol ?

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn edrych am bobl sy'n gallu cynnig lleoliadau tymor byr i bobl ifanc 16 oed ac yn hŷn o dan y cynllun llety â chymorth.

Trwy groesawu person ifanc i'ch cartref, gallwch ddarparu cymorth emosiynol a’i helpu i ddysgu'r sgiliau ymarferol bob dydd y bydd eu hangen arno ar gyfer bywyd fel oedolyn.

Yr unig bethau sydd eu hangen arnoch yw ystafell wely sbâr ac amgylchedd teuluol diogel a chefnogol, yn ogystal â'r amynedd i ddysgu sgiliau bywyd syml iddo fel cyllidebu, dysgu sut i goginio ac i wneud gwaith tŷ, mynychu apwyntiadau, magu hyder, a dod o hyd i gartref.

Bydd y cyngor yn darparu gweithiwr lleoliad er mwyn dod o hyd i berson ifanc i chi, taliadau wythnosol i dalu costau lletya person ifanc, a hyfforddiant a chymorth parhaus yn ystod hyd y lleoliad. Brig y dudalen

Gallwch fod mewn gwaith amser llawn, ond y peth mwyaf pwysig yw eich bod yn gallu gofalu am berson ifanc a gweithio fel rhan o dîm. Mae rhai darparwyr llety â chymorth yn gyn-ofalwyr maeth sydd am ddychwelyd i'r gwaith neu ei bod yn well ganddynt weithio gyda phobl ifanc yn eu harddegau. Nid oes gan eraill brofiad ym maes gofal maeth a’u bod yn dymuno’n syml gefnogi person ifanc i ddod yn annibynnol.

Mae darparu llety â chymorth yn apelio at lawer o bobl gan ei fod yn cynnig ffordd i helpu pobl ifanc wrth roi hyblygrwydd i chi o hyd o ran eich ffordd o fyw. Gallwch deimlo llawer o'r un gwobrau ag y mae maethu yn eu cynnig ond gallwch barhau i weithio ac i wneud gweithgareddau eraill.

Mae Michelle, rhiant sengl o Ben-y-bont ar Ogwr, wedi bod yn ddarparydd llety â chymorth gyda'r cyngor ers dwy flynedd. Mae hi wedi cefnogi tri pherson ifanc hyd yn hyn, y mae dau ohonynt bellach wedi symud ymlaen i fyw ar eu pen eu hunain.

Dywedodd Michelle: "Rydw i'n gweithio gydag oedolion ag anawsterau dysgu ac roeddwn i'n awyddus i helpu pobl ifanc a rhoi rhywbeth yn ôl. Rydw i'n gweithio amser llawn ac nid oeddwn i am newid hynny, felly gwnaeth llety â chymorth fodloni fy amgylchiadau personol.

“Mae pob person ifanc yn wahanol, fel y mae’r cymorth sydd ei angen arno, ond rydw i yma i'w harwain a rhoi'r hyder iddynt ddatblygu eu sgiliau ar gyfer bywyd bob dydd, o olchi dillad a smwddio, i gyllidebu a thalu biliau.

"Gall unrhyw un gymryd rhan yn y cynllun llety â chymorth. Nid oes angen bod yn rhiant arnoch. Mae angen i chi fod yn berson amyneddgar a sympathetig yn unig sy'n fodlon treulio ychydig o amser yn magu person ifanc.

“Gall fod yn werthfawr, yn enwedig pan fyddwch yn cwrdd â pherson ifanc am y tro cyntaf sy'n brin o hyder, ac wedyn ei weld yn datblygu’n oedolyn ifanc hyderus.”

Rydym yn ymrwymedig i ddarparu gofal o safon uchel i'n pobl ifanc sy'n derbyn gofal wrth iddynt gyrraedd byd oedolion. Mae'r cynllun llety â chymorth yn cynnig carreg gamu hollbwysig i bobl ifanc symud o'r system ofal i fyw'n annibynnol.

Mae bellach hyd yn oed yn fwy o gyfleoedd i bobl leol wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau'r bobl ifanc hyn. Rydym yn awyddus i glywed gan unrhyw un yr hoffai fod yn rhan o'r gwaith hollbwysig a gwerthfawr hwn.

Dywedodd y Cynghorydd Phil White, Aelod Cabinet y Cyngor dros y Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar

Os ydych yn meddwl y gallwch helpu person ifanc i fynd i'r afael â byd oedolion, cysylltwch â thîm Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr ar 01656 642674, neu anfon neges e-bost i bridgendfostercare@bridgend.gov.uk.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y