Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

'Haf o Hwyl' prysur wedi'i baratoi ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr

Mae llu o weithgareddau hwyliog a chyffrous yn cael eu cynnal yr haf hwn i blant a phobl ifanc ar draws y fwrdeistref sirol.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a'i bartneriaid niferus wedi bod yn cydweithio i greu'r rhaglen 'Haf o Hwyl' a fydd yn cael ei chyhoeddi’n fuan.

Ymhlith yr amrywiaeth eang o weithgareddau mae'r cynlluniau Egnïol am Oes am ddim, sy'n cynnig sesiynau gweithgareddau hwyliog ac amrywiol i blant rhwng wyth ac 11 oed sy'n canolbwyntio ar chwaraeon, gemau, y celfyddydau a gweithgareddau creadigol.

Wedi’u darparu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Chanolfannau Hamdden Halo a gyda chymorth cynghorau tref a chymuned, byddant yn rhedeg drwy gydol gwyliau'r ysgol gyda manylion llawn ar dudalennau gwe'r Cyngor a Halo o ddydd Gwener 16 Gorffennaf. 

Bydd yr Urdd yn cynnig amrywiaeth o Wersylloedd Chwaraeon dwyieithog am ddim, gan roi cyfle i blant tair i 11 oed roi cynnig ar amrywiaeth o chwaraeon tîm, gemau a gweithgareddau fel rygbi, pêl-droed a phêl-rwyd wrth gael hwyl.

Mae gwirfoddolwyr llysgenhadon ifanc ledled ein hysgolion wedi gosod her i blant, pobl ifanc a theuluoedd roi cynnig ar '21 o bethau i'w gwneud yn haf 21' gydag amrywiaeth eang o heriau hwyliog, yn amrywio o syllu ar y sêr i wneud cuddfan.

Mae hyd yn oed gweithgareddau i’w mwynhau os yw’r tywydd yn wael, gyda phartner Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Ymddiriedolaeth Ddiwydiannol Awen, yn herio plant i gymryd rhan yn Her Ddarllen yr Haf a darllen mwy o lyfrau, a thema eleni yw ‘Arwyr Bywyd Gwyllt’ - her â thema natur. Yn 2019, gwnaeth bron i 3,000 o blant lleol gymryd rhan yn yr her, ac mae Awen yn gobeithio y bydd hyd yn oed mwy o blant yn cymryd rhan eleni.

Mae Parc Gwledig Bryngarw, Menter Bro Ogwr a Chanolfannau Hamdden Halo hefyd yn cynnig ystod o weithgareddau dros yr haf, a gallwch ddysgu mwy amdanynt ar wefan BCBC o ddydd Gwener.  

Mae BCBC hefyd yn gweithio gydag ystod o sefydliadau a phartneriaid cymunedol sydd eisiau cynnig cyfleoedd yn agosach at adref ar gyfer grwpiau penodol o bobl ifanc.

I sicrhau bod gweithgareddau yn ddiogel rhag Covid, efallai y bydd nifer o’r sesiynau’n edrych yn wahanol, neu fod â chapasiti cyfyngedig - felly sicrhewch eich bod yn archebu eich lle’n gynnar os oes angen archebu ymlaen llaw.

Mae gan raglenni ‘ysgol wedi cau’ a ‘Haf o Hwyl’ yr haf hwn ystod arbennig o ddigwyddiadau a gweithgareddau cyffrous ledled y fwrdeistref sirol, gyda rhywbeth i bob plentyn a pherson ifanc ei fwynhau.

Gall cadw plant yn heini drwy gydol gwyliau’r haf deimlo fel her a hanner, ond gyda chyn nifer o opsiynau am ddim, a chost isel, ar gael eleni, yr her go iawn fydd ceisio gwneud popeth.

Hoffaf ddiolch i bob un o’n partneriaid am gyfrannu i raglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau. Rwy’n sicr y bydd yn boblogaidd iawn gyda phlant a phobl ifanc lleol yr haf hwn.

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet Cyngor dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol

Chwilio A i Y