Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwyliwch am fasnachwyr twyllodrus a allai fod yn tipio'ch gwastraff yn anghyfreithlon

Mae unrhyw drigolion sy'n talu i gael eu gwastraff wedi'u symud yn breifat yn cael eu rhybuddio i wylio am fasnachwyr twyllodrus a allai fod yn ei dipio'n anghyfreithlon yn lle hynny.

Rhaid i bob busnes sy'n cynnig gwasanaeth 'trip i'r tip' fod â Thrwydded Cludydd Gwastraff y mae wedi'i chael gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Cyfrifoldeb trigolion yw sicrhau eu bod yn gwybod i le mae eu gwastraff yn mynd. Os bydd eu bagiau du'n cael eu gadael yn rhywle ac yn gallu cael eu holrhain yn ôl i'w cyfeiriad, gallent wynebu dirwy lem, a bydd unrhyw fasnachwr a gaiff ei ddal yn tipio'n anghyfreithlon hefyd yn wynebu erlyniad.

Mae perffaith hawl gan drigolion i dalu i'w gwastraff gael ei waredu'n breifat, ond peidiwch byth â rhoi eich sbwriel i gwmni i'w waredu heb wneud y gwiriadau priodol, oherwydd ni wyddoch i le y bydd eich gwastraff yn mynd a chi fydd yn gyfrifol amdano.

Er bod y mwyafrif o'r busnesau hyn yn rheoli eu gwastraff yn gywir, rydym eisiau sicrhau bod pawb yn deall eu cyfrifoldebau cyfreithiol. Mae nifer o bethau y dylech eu hystyried er mwyn sicrhau nad ydych yn defnyddio masnachwr twyllodrus a bod eich gwastraff yn cael ei reoli o fewn y gyfraith. Er mwyn cadw eich hunan yn ddiogel, dylech ofyn am ei rif cofrestru cludydd gwastraff cyn i chi drosglwyddo eich gwastraff iddo, ac yna gwirio'r rhif, naill ai drwy fynd i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru neu eu ffonio.

Mae trosedd amgylcheddol yn drosedd ddifrifol, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud y peth iawn gyda'ch gwastraff.

Dywedodd y Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Daw'r rhybudd hwn wrth i'r cyngor wneud mwy o ymdrech i ymdrin â man tipio anghyfreithlon poblogaidd – Jubilee Crescent yn Sarn.

Mae'r ardal hon wedi'i thargedu gan dipwyr anghyfreithlon yn y misoedd diwethaf oherwydd y ffaith fod aelwydydd wedi cael eu bagiau bin wedi eu casglu o bwyntiau casglu cymunedol yn y gorffennol, sy'n ei gwneud hi'n hawdd i unigolion amheus o du allan i'r ardal yrru heibio ac ychwanegu eu bagiau bin at unrhyw bentyrrau mawr y maen nhw'n eu gweld.

Er mwyn mynd i'r afael â'r broblem, mae 114 o dai yn Jubille Crescent, Tyn-y-Coed, Rhodfa Frenhines a Merfield Close i gyd bellach wedi newid i gasgliadau wrth ymyl y ffordd.

Ychwanegodd y Cynghorydd Williams: “Mae problem wedi bod yn ardal Jubilee Crescent, gyda sbwriel yn cael ei adael yno'n rheolaidd. Rydym eisiau ei glanhau ac annog pobl i beidio â thipio'n anghyfreithlon, ac mae'r trigolion yr un mor awyddus.

"Mae trigolion hŷn wedi dweud wrthym eisoes fod y trefniadau newydd yn llawer gwell, oherwydd nid oes rhaid iddynt gerdded mor bell gan gario eu gwastraff i gyd. Maen nhw'n falch o gael eu gwastraff wedi'i gasglu o du allan i'w tai yn lle, ac maen nhw hefyd yn hapus i dderbyn yr her o ailgylchu mwy a lleihau eu gwastraff i fodloni'r cyfyngiad o ddwy fag bin bob pythefnos."

Bydd y trefniadau casglu newydd hefyd yn cael eu cyflwyno i'r 50 o fflatiau yn Jubilee Crescent yn ddiweddarach yn y flwyddyn hon.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ailgylchu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn www.bridgend.gov.uk/ailgylchu.

Chwilio A i Y