Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gŵyl Ddysgu unigryw i Gymru

Defnyddio technoleg realiti rhithiol yn yr ystafell ddosbarth, datblygu ysgolion ‘mynydd’ awyr agored a’r buddion a gynigir gan therapi Lego – dyma rhai o’r pynciau fydd dan sylw pan ddaw mwy nag 800 o athrawon, disgyblion, addysgwyr, hyfforddwyr a chyflogwyr at ei gilydd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer Gŵyl Ddysgu unigryw.

 

Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal rhwng 25 a 29 Mehefin, ac mae wedi ei chynllunio i amlygu rhai o’r dulliau dysgu ac addysgu newydd ac arloesol a ddefnyddir mewn ysgolion ledled y fwrdeistref sirol.

 

Nod yw ŵyl yw annog ysgolion i rannu eu profiadau a’u gwybodaeth â’i gilydd, a chreu cyfleoedd hyfforddiant newydd i athrawon a staff.

 

Drwy gydol yr wythnos, bydd ysgolion ar draws yr ardal yn cynnal hyd at 100 o weithdai a fydd yn dangos sut y mae’r datblygiadau diweddaraf yn yr ystafell ddosbarth yn cael eu defnyddio er lles plant lleol, ochr yn ochr â thechnegau rhifedd a llythrennedd traddodiadol.

 

Bydd digwyddiad symposiwm yn cael ei gynnal yng Ngholeg Penybont ddydd Mercher 28 Mehefin, a fydd yn cynnwys siaradwyr gwadd a phanel holi ac ateb, er mwyn rhoi cyfle i addysgwyr ganolbwyntio ar sut y gellir datblygu, cynnal a gwella iechyd a lles disgyblion.

 

Caiff hwn ei ddilyn gan ddigwyddiad Diwrnod y Dysgwr yng Nghanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Iau 29 Mehefin, lle y bydd disgyblion o ysgolion lleol yn cynnal stondinau ac yn cynnig arddangosfeydd ac arddangosiadau o rai o’r technegau ystafell ddosbarth a ddefnyddir ar hyn o bryd.

 

Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys anerchiad gan yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru.

Cafwyd datblygiadau arbennig o ran technoleg yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, yn ogystal â thueddiadau a dealltwriaeth newydd ym maes iechyd a lles plant.

Fel addysgwyr, mae’n bwysig ein bod ni’n cadw’n gyfredol â hyn, ac yn manteisio i’r eithaf ar bob cyfle i ddarganfod ffyrdd newydd o gefnogi plant wrth iddyn nhw ddysgu, datblygu a ffynnu.

Mae’r Ŵyl Ddysgu wedi ei chreu er mwyn ein helpu ni i gyflawni’r nod hwn drwy ddod â sefydliadau at ei gilydd i rannu gwybodaeth, cael dealltwriaeth newydd a mynd â’r hyn y byddan nhw’n ei ddysgu yn ôl gyda nhw.

Meddai’r Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

“Bydd hyn o fudd i’r rhai hynny sy’n addysgu ac i’r rhai hynny sy’n dysgu, ac rwy’n edrych ymlaen at y cyfleoedd unigryw y bydd yr Ŵyl Ddysgu yn eu cynnig.”

Meddai Arweinydd y Cyngor, Huw David “Yr Ŵyl Ddysgu yw’r gyntaf o’i math yng Nghymru ac mae’n cynnig cyfle anhygoel i rannu gwybodaeth a datblygu ffyrdd newydd o gefnogi plant.

“Rwy’n falch bod Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ei chynnal, ac yn gobeithio y bydd yn tyfu ac yn ehangu fel y gall rhannau eraill o’r wlad fanteisio ar y gwersi a’r datblygiadau y mae’n eu hamlygu.”

Ymysg y sefydliadau a fydd yn cymryd rhan y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Llywodraeth Cymru, Estyn, Swyddfa’r Comisiynydd Plant, Coleg Penybont, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol De Cymru, Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Consortiwm Canolbarth y De, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Lles mewn Addysg Uwchradd a the Art of Brilliance.

Chwilio A i Y