Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwybodaeth bwysig i gartrefi sy’n defnyddio’r gwasanaeth ailgylchu bagiau piws

Mae cartrefi sydd wedi cofrestru ar gyfer casgliadau ailgylchu bagiau piws Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hatgoffa os nad ydynt yn rhoi unrhyw fagiau allan ar dri achlysur yn olynol dros gyfnod o chwe wythnos, yna tybir nad oes angen y casgliadau arnynt mwyach.

Fodd bynnag, os bydd angen y gwasanaeth casglu bob pythefnos arnynt o hyd, fe fydd angen iddynt ailgofrestru.

Mae dros 10,200 o gartrefi’n defnyddio’r gwasanaeth casglu bagiau piws ar hyn o bryd sy’n galluogi trigolion i ailgylchu cewynnau tafladwy a chynhyrchion hylendid amsugnol (AHP) eraill gartref.

Gyda'i gilydd, mae’r gwasanaeth AHP yn casglu cewynnau plant, weips, hancesi papur, bagiau stoma, cewynnau a phadiau anymataliaeth oedolion, dillad gwely amsugnol, menig plastig a ffedogau tafladwy. Nid yw’n casglu cynhyrchion hylendid merched - dylid gosod y rhain mewn bagiau bin gyda gwastraff arall na ellir ei ailgylchu.

Unwaith y bydd y bagiau piws yn cael eu casglu ar ochr y ffordd, byddant yn mynd i gael eu prosesu yn ffatri arloesol Nappicycle yn Rhydaman lle byddant yn adfer yr holl ddeunydd y gellir ei ailgylchu. Bydd y ffeibrau cellwlos o’r cewynnau’n cael eu hailgylchu’n fyrddau ffeibr ac yn baneli acwstig, tra bydd y plastigion yn cael eu hanfon i gael eu hail-brosesu ymhellach.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae 1161 tunnell o wastraff AHP wedi cael ei ailgylchu o Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn lle mynd i safle tirlenwi, yr un pwysau â 92 bws deulawr!

Os nad ydynt yn cael eu hailgylchu, gall cewynnau tafladwy gymryd hyd at 500 mlynedd i ddadelfennu’n llwyr, felly rydyn ni’n falch iawn bod nifer y cewynnau rydyn ni’n eu hanfon i safleoedd tirlenwi wedi lleihau’n sylweddol yn y ddwy flynedd ers cyflwyno’r gwasanaeth hwn.

Mae’n bwysig i drigolion sy’n defnyddio’r gwasanaeth casglu wybod os nad ydynt yn cyflwyno unrhyw fagiau ar dri achlysur yn olynol, y byddwn yn tybio nad oes angen y gwasanaeth arnynt mwyach. Hefyd, cofiwch fod y bagiau piws ar gyfer gwastraff AHP yn unig - os yw’n ymddangos bod mathau eraill o sbwriel cartref yn eu llygru, bydd y criwiau casglu yn eu gadael ar ochr y ffordd

Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd y cyngor

I gofrestru ar gyfer y gwasanaeth casglu bagiau hyn, neu i ofyn am rolyn arall o fagiau os ydyn nhw’n dechrau mynd yn brin, ewch i http://bridgend.kier.co.uk, ffoniwch 01656 643643 (+opsiwn 2) neu e-bostiwch recyclingandwaste@bridgend.gov.uk

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y