Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwobr genedlaethol am raglen arloesol Meddwl am y Baban


Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ennill gwobr genedlaethol fel cydnabyddiaeth o'i raglen arloesol Meddwl am y Baban.

Dyfarnwyd yr anrhydedd i'r awdurdod lleol gan Gofal Cymdeithasol Cymru mewn seremoni ddoe (dydd Mawrth, 10 Tachwedd) mewn categori yn dathlu prosiectau sy'n cynnwys ffyrdd arloesol ac ysbrydoledig o weithio.

Dechreuodd y rhaglen Meddwl am y Baban ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr fis Ebrill 2018. Fel rhan o'r rhaglen bydd tîm arbenigol yn gweithio gyda rhieni plant sydd mewn risg o fynd i'r system ofal, yn darparu cymorth cyn geni ac ôl-enedigaeth i deuluoedd gyda'r nod i leihau'r nifer o blant sy'n mynd i ofal.

Cynhaliwyd seremoni wobrwyo eleni mewn seremoni rithiol fyw, a oedd yn cynnwys neges gan y comedïwr Rhod Gilbert a daflodd oleuni ar waith gofalu yn gynharach eleni ar ôl treulio wythnos yn gofalu mewn cartref gofal preswyl fel rhan o gyfres deledu.

Roedd y cyngor yn un o dri a gyrhaeddodd y rownd derfynol, ochr yn ochr â Chyngor Sir Gaerfyrddin - a ddewiswyd am brosiect sy'n canolbwyntio ar wella iechyd a llesiant pobl gan ddefnyddio gwasanaethau iechyd meddwl - a Chyngor Dinas Casnewydd, a ddewiswyd am brosiect sy'n cynnwys cynlluniau am dri chartref plant newydd yn yr ardal.

Mewn categori arall, rhoddwyd canmoliaeth uchel i Jayne Jenkins, gweithiwr cartref gofal yn Nhîm Bridgestart Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Roedd Jayne ymhlith pum gweithiwr gofal i gael eu dewis gan banel o feirniaid i gyrraedd y rownd derfynol, o blith dros 70 o enwebeion. Cafodd ei henwebu ar gyfer gwobr WeCare Cymru gan Paul Jones ar ôl i'w thad dderbyn gofal lliniarol wedi iddo gael ei ryddhau o'r ysbyty.

Mae gwaith Meddwl am y Baban yn hynod ysbrydoledig a gwych yw gweld gwaith holl aelodau'r tîm yn cael ei gydnabod gan Gofal Cymdeithasol Cymru.

Llongyfarchiadau mawr i Jayne hefyd sydd wedi gwneud yn ardderchog yn y wobr WeCare Wales newydd sy'n cydnabod ac yn dathlu'r gwahaniaeth cadarnhaol mae gofalwyr yn eu gwneud i fywydau pobl.

Dywedodd aelod cabinet y cyngor dros wasanaethau cymdeithasol a chymorth cynnar, Nicole Burnett

Dyfeisiwyd rhaglen Meddwl am y Baban gan reolwr gwasanaethau cefnogi teuluoedd y cyngor, David Wright, a rheolwr y grŵp ar gyfer rheoli achosion a thrawsnewid, Iain McMillan, ar ôl gweld bod mwy na thraean o'r plant yn mynd i ofal dan un oed.

Yn ei flwyddyn gyntaf, gweithiodd y tîm â 38 teulu gyda 87% o fabanod a gafodd eu cefnogi gan y tîm yn aros yn ddiogel yng nghartref y teulu.

O ganlyniad, lleihaodd yr awdurdod lleol ei ddefnydd o leoliadau rhieni a babanod o 50% mewn cymhariaeth â'r flwyddyn flaenorol.

Dywedodd Mr McMillan: "Roeddem yn dra ymwybodol bod gan Ben-y-bont ar Ogwr nifer uchel iawn o fabanod a oedd dan orchmynion gofal ar eu genedigaeth ac roeddem yn teimlo y gallai fod opsiwn arall.

"Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar ymyrraeth gynnar ac atal, gweithio gyda rhieni ar y cam cynharaf hwnnw i geisio ag atal y baban rhag dod i'r system ofal.

"Mae'r prosiect wedi'i ddylunio i weithio'n ddwys gyda'r teulu a gwasanaethau cymdeithasol, gyda'r nod o gadw'r teulu gyda'i gilydd. Mae'n cynnwys pecyn cefnogaeth sydd wedi'i deilwra i deuluoedd."

Ychwanegodd Mr Wright: "Mae'r wobr hon yn ganmoliaeth i holl aelodau'r tîm am y gwaith maent wedi'i wneud yn gwneud gwahaniaeth drwy ddarparu cymorth dan amgylchiadau heriol gyda theuluoedd bregus, ac yn ganmoliaeth i'r teuluoedd eu hunain yr ydym wedi'u cefnogi oherwydd ein bod yn dod i'w bywydau ac yn gofyn iddynt wneud rhai newidiadau mawr, ac maent wedi llwyddo i wneud hynny.

"Mae'r wobr hon yn ymwneud â'r tîm a'r teuluoedd yr ydym yn eu cefnogi."

Gallwch wylio seremoni lawn Gwobrau Gofal Cymdeithasol ar Youtube.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y