Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwnewch addewid i helpu i gadw Cymru'n ddiogel yr haf hwn

Mae busnesau ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn annog ymwelwyr a busnesau eraill ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr i wneud addewid i helpu i gadw Cymru yn ddiogel.

Mae'r addewid yn rhan o fenter Croeso Cymru sy'n gofyn i bobl ofalu am ei gilydd, am y tir ac am ein cymunedau trwy wneud y pethau bychain a fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr gyda'i gilydd.

Mae'r camau'n cynnwys golchi dwylo'n rheolaidd neu ddefnyddio glanweithydd, cadw pellter diogel oddi wrth grwpiau eraill trwy ddewis mannau agored a pharchu rheolau lleol, aros ar lwybrau yng nghefn gwlad a chadw cŵn ar dennyn pan fo angen, a mwynhau'r gorau sydd gan Gymru i'w gynnig trwy gefnogi busnesau lleol a phrynu cynnyrch o Gymru.

Dywedodd Emma Lamport sy'n darparu gweithgareddau awyr agored i gysylltu plant a theuluoedd â'r arfordir trwy'r Beach Academy yn y Ganolfan Chwaraeon Dŵr yn Rest Bay, Porthcawl: “Rwy'n credu ei bod yn bwysig iawn bod busnesau yn llofnodi er mwyn helpu i ennyn hyder – mae pawb eisiau teimlo'n ddiogel ac rydym yn sicr yn gweld bod rhieni eisiau gwybod bod mesurau diogelwch ar waith.

“Fel darparwr gwasanaeth, mae unrhyw beth ar hyn o bryd sy'n gallu rhoi hyder a dangos i bobl eich bod yn gofalu amdanynt yn bwysig, mae cofrestru'n syml iawn a bydd ond yn cymryd ychydig eiliadau.

“Rydym wedi bod ar agor ers cwpl o wythnosau ac rydym yn gweld mwy a mwy o deuluoedd yn mentro allan - yn y ganolfan chwaraeon dŵr ac ar y traeth, mae'n hawdd rhoi'r holl fesurau diogelwch ar waith.”

Mae cynllun Croeso Cymru yn rhad ac am ddim ac mae unrhyw un sy'n teithio o amgylch Cymru yn cael ei annog i gymryd rhan trwy lofnodi'r addewid ar-lein er mwyn sicrhau bod Cymru yn lle diogel i ymweld ag ef.

Mae Tracey Miles yn gweithredu STEER – Yr Academi Fenter yn Nhondu, prosiect cymunedol 37 erw sy'n cynnwys Canolfan Adnoddau a Llesiant, ysgol goedwig, gardd synhwyraidd, campfa awyr agored, caffi cymunedol, coetir hanesyddol 14 erw a mwy.

Dywedodd: “Byddem yn annog busnesau ac ymwelwyr i lofnodi'r addewid – gyda'r pandemig Covid-19, mae'r mesurau diogelwch hyn yn allweddol ac o ran gofalu am ein hamgylchedd a'n cymunedau – dyna'm union beth yw ein diben.”

Yn ddiweddar, lansiodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr frand a gwefan cyrchfan newydd o'r enw Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr, gan hyrwyddo lleoedd i ymweld â nhw yn yr ardal a darparu gwybodaeth am weithgareddau a'r llety sydd ar gael.

Roedd disgwyl i'r platfform newydd gael ei lansio cyn gwyliau'r Pasg ond cafodd ei ohirio oherwydd pandemig y coronafeirws.

Gan ddisodli hen wefan Pigion Pen-y-bont, mae'r safle newydd yn hyrwyddo'r môr, copaon a golygfeydd y fwrdeistref sirol, gan gynnwys ystod o weithgareddau, llety a lleoedd o ddiddordeb amrywiol.

Chwilio A i Y