Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwneud llwybr glan yr afon yn fwy hygyrch

Mae rhan o lan yr afon yng ngwarchodfa natur leol Craig y Parcau ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn fwy hygyrch i gerddwyr bellach yn dilyn cyfres o welliannau.

Saif Craig y Parcau ar bwys Caeau Newbridge ar ochr arall yr afon i'r meysydd chwaraeon, ac mae'n ardal o goetir y gellir hefyd fynd ati o ystad Broadlands.

Mae'r coetir yn goleddfu tuag at lan yr afon, lle mae gwaith wedi'i gwblhau i wneud y llwybr troed yn llawer mwy diogel. Mae waliau wedi'u gosod i helpu i amddiffyn glan yr afon rhag erydu, ac mae pontydd pren a llwybrau cerdded wedi'u creu hefyd.

Mae'r gwelliannau wedi'u cwblhau gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mewn partneriaeth â Chyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr, Cadwch Gymru'n Daclus, Cymdeithas Genweirio Ogwr, Llywodraeth Cymru a chynllun 'Bagiau o Help' Tesco.

Mae Craig y Parcau'n drysor cudd, ond roedd rhai rhannau o'r hen lwybr ar lan yr afon wedi cael eu colli, naill ai drwy erydu neu am nad oeddent yn ddiogel mwyach. Mae'n hygyrch eto nawr, a gellir ei gyrraedd drwy risiau ar naill ochr y warchodfa natur.

Defnyddiwyd coed wedi cwympo fel rhan o'r gwaith i ddarparu ffordd fwy naturiol o ostwng nerth yr afon ar ymylon y lan, yn hytrach na'r dull peirianyddol llym a fyddai wedi defnyddio polion dur. Hoffwn ddiolch i'n partneriaid sydd wedi gweithio gyda'i gilydd ar y prosiect hwn. Mae wedi bod yn ymdrech tîm go iawn i gynnig rhywle arall i fynd am dro hamddenol mewn man prydferth.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Addysg ac Adfywio

Mae'r daith gerdded drwy goetir derw ac ynn Craig y Parcau yn hafan wirioneddol i fywyd gwyllt. Byddwch yn gweld llawer o adar yn defnyddio'r coed fel mannau gwylio i ddal pryfed sy'n hofran dros Afon Ogwr, tra bo carpedi o flodau gwyllt yn addurno'r llwybrau. Gallai ymwelwyr hyd yn oed fod yn ddigon lwcus i weld glas y dorlan!

Craig y Parcau yw un o bedair gwarchodfa natur leol Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ynghyd â Locks Common ym Mhorthcawl, Coed Tremains ym Mracla, a Choedwig Pwll y Broga yn y Pîl.

Rhannau o'r llwybrau cerdded sydd wedi'u gwella yng ngwarchodfa natur leol Craig y Parcau ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y