Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwneud canol tref Pen-y-bont ar Ogwr yn fwy diogel

Atgoffir pobl sy'n siopa yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr eu bod yn gallu rhoi gwybod am unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol neu droseddu drwy alw 101.

Mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Pen-y-bont ar Ogwr - sy’n cynnwys Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Heddlu De Cymru ynghyd ag asiantaethau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol eraill - wedi cyhoeddi’r nodyn atgoffa fel rhan o'r ymdrechion parhaus i wneud canol y dref yn fwy diogel, ac yn lle mwy atyniadol i ymweld ag ef a gwneud busnes yno.

P'un a yw’n golygu gweld yr heddlu ar y strydoedd, monitro CCTV, neu weithio gyda masnachwyr yn y cefndir, rydym yn ymrwymedig i wella canol tref Pen-y-bont ar Ogwr drwy leihau troseddu ac ofn troseddu. Yn ystod y chwe mis diwethaf, mae pobl wedi cael eu harestio ar gyfer achosion o ddwyn o siopau a meddu ar gyffuriau, ac mae pum troseddwr mynych wedi derbyn Gorchymyn Ymddygiad Troseddol sy'n eu gwahardd rhag mynd i ganol y dref a lleoliadau siopa penodol. Gall troseddwr wynebu carchar am fethu â chydymffurfio â Gorchymyn Ymddygiad Troseddol.

Rydym hefyd wedi cynnal ymgyrch sy'n canolbwyntio ar leihau'r achosion o werthu alcohol i blant o dan oed, tra bod pobl sy'n yfed alcohol yn y strydoedd wedi cael eu caniau neu boteli wedi'u cymryd oddi wrthynt dan Orchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus. Gwaherddir yfed alcohol neu gario diodydd heb gaead arnynt yn y dref, a gallai unrhyw un sy'n gwrthod cydymffurfio â gofynion yr heddlu gael ei arestio a wynebu dirwy hyd at £1,000. Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yng ngorsaf fysiau Pen-y-bont ar Ogwr yn aml yn destun pryder felly rydym wedi bod yn arolygu plant ifanc sy'n ymgasglu yno i helpu i'w gwneud yn fwy ymwybodol o'r cymorth i gael mynediad at addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth sy'n cael ei gynnig gan Gyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr. Rwyf hefyd yn falch bod The Zone yn gweithredu oriau agor ychwanegol bellach fel canolfan galw heibio ar gyfer pobl ddigartref.

Mae arolygiadau rheolaidd yn cael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn i wirio bod goleuadau'r stryd yn gweithio ac i weld a oes unrhyw fannau lle gellir gwella ar y golau. Mae'r bartneriaeth hefyd yn gweithio'n ddiwyd i fynd i'r afael â thaflu sbwriel ac i greu datrysiad yn yr hirdymor ar gyfer problemau sy'n ymwneud â graffiti. Datblygiad arall yng nghanol y dref yw'r ffaith bod grŵp Ardal Gwella Busnes CF31 wedi recriwtio Swyddog Stryd. Fel rhan o'i rôl, mae’n gweithio ochr yn ochr â'r heddlu a sefydliadau eraill i leihau troseddu yn erbyn busnesau. Rydym yn dibynnu ar wybodaeth wrth y gymuned, felly os oes gan unrhyw un bryderon ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddau eraill, rhowch wybod am eich pryderon fel y gallwn weithredu arnynt.

Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet y Cyngor dros Gymunedau

Yn ogystal â deialu 101, gellir rhoi gwybod am ymddygiad gwrthgymdeithasol a phroblemau troseddu i Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol Pen-y-bont ar Ogwr drwy anfon neges e-bost at publicservicecentre@south-wales.pnn.police.uk Dylid cyfeirio unrhyw achosion brys at 999.

Gellir rhoi gwybod i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr am broblemau tipio anghyfreithlon, graffiti a thaflu sbwriel drwy alw 01656 643643 neu anfon neges e-bost at talktous@bridgend.gov.uk.

Chwilio A i Y