Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwneud cais ar gyfer derbyniadau meithrin ar-lein

Gellir ymgeisio ar-lein bellach am leoedd meithrin ar gyfer plant a fydd yn dechrau ysgol yn llawn amser ym mis Medi 2019 neu'n rhan amser o fis Ionawr/Ebrill 2020.

Ynghyd â’r opsiwn o gwblhau ffurflenni papur traddodiadol, mae gan rieni a gofalwyr yr opsiwn mwy cyfleus o wneud cais ar-lein. Y cyfan sy'n ofynnol iddynt ei wneud yw cofrestru am ddim i'r nodwedd ‘Fy Nghyfrif’ ar www.bridgend.gov.uk/cy yna cyflwyno ffurflen ar-lein cyn y dyddiad cau o 25 Mawrth 2019.

Mae ceisiadau ar-lein yn gwneud yr holl broses ynglŷn â derbyniadau ysgol yn llawer haws i rieni a gofalwyr. Pan roddwyd derbyniadau i ysgolion uwchradd yn 2019 ar gael ar-lein yn ddiweddar, derbyniwyd bron i fil o geisiadau digidol gennym yn y bythefnos gyntaf.

Yn ogystal â galluogi trigolion i wneud cais am leoedd mewn ysgolion, mae Fy Nghyfrif hefyd yn rhoi modd i drigolion reoli eu cyfrifon treth gyngor, gwirio eu budd-dal tai a mwy. Yn raddol, bydd yn darparu trigolion â hyd yn oed mwy o ffyrdd effeithlon o gael mynediad at wasanaethau'r cyngor.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod y Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Unwaith mae rhieni/gofalwyr wedi cyflwyno eu cais, byddant yn gallu gweld yn Fy Nghyfrif ei fod wedi'i dderbyn, gan roi tawelwch meddwl iddynt. Cânt eu hysbysu wedyn o ganlyniad ceisiadau am le llawn amser mewn meithrinfa ar 20 Mai 2019 a cheisiadau am le rhan amser ym mis Tachwedd 2019.

Mae proses ymgeisio ar wahân ar gael i dderbyniadau ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir neu ysgolion eglwysig, a bydd rhaid i rieni a gofalwyr gysylltu â nhw'n uniongyrchol i ofyn am ffurflen gais.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y