Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwneud cais am leoedd mewn ysgolion uwchradd ar-lein

Mae'r broses ar gyfer gwneud cais am le mewn ysgol uwchradd ar gyfer Medi 2021 yn agor ar ddydd Llun 19 Hydref am 10am ac mae'n hawdd ac yn gyflym i wneud cais ar-lein.

Bydd gan rieni a gofalwyr yr opsiwn i wneud cais am le i'w plentyn gan ddefnyddio ffurflen ar-lein sydd ar gael yn yr adran ‘Fy Nghyfrif’ ar wefan y cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio: “I wneud cais ar-lein am le mewn ysgol uwchradd, yr unig beth sydd angen i breswylwyr wneud yw cofrestru i gael gwasanaethau ‘Fy nghyfrif’ yn www.bridgend.gov.uk trwy roi cyfeiriad e-bost.

“Os oes gennych unrhyw amheuaeth ynghylch dalgylchoedd, gwiriwch y mapiau dalgylch ysgolion ar y tudalennau derbyniadau ysgolion ar ein gwefan yn gyntaf cyn i chi wneud cais.”

Unwaith y bydd y broses ar gyfer gwneud cais am le mewn ysgol uwchradd yn agor, bydd gan rieni a gofalwyr disgyblion ysgolion cynradd sydd ym Mlwyddyn 6 ar hyn o bryd tan 22 Ionawr 2021 i gyflwyno eu cais. Byddant yn cael gwybod am ganlyniad eu cais ar 1 Mawrth 2021.

Cynghorir rhieni a gofalwyr y gallai methu â chyflwyno cais erbyn y dyddiad cau arwain at wrthod lle i'w plentyn yn yr ysgol o'u dewis.  

Nid oes mynediad awtomatig i unrhyw ysgol uwchradd, waeth ym mha ysgol gynradd neu iau y mae plentyn yn mynd iddi ar hyn o bryd.

Sylwer: mae yna broses gwneud cais ar wahân ar gyfer Ysgol Uwchradd Gatholig yr Archesgob McGrath. Dylai rhieni a gofalwyr gysylltu â'r ysgol hon yn uniongyrchol i ofyn am ffurflen gais.

Mae mwy o fanylion am dderbyniadau ysgol, gan gynnwys mapiau o ddalgylchoedd ysgolion, i'w gweld ar wefan y Cyngor .

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y