Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwirfoddolwyr COVID-19 yn sicrhau bod bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn un o'r ‘gorau yng Nghymru’

Mae ffigurau newydd yn dangos bod gan fwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr rai o'r niferoedd uchaf o wirfoddolwyr yng Nghymru sydd wedi cofrestru i helpu'r rheini sydd mewn angen yn ystod pandemig y coronafeirws.

Mewn cyfanswm, cofrestrodd 1,553 o wirfoddolwyr gyda Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr (BAVO) rhwng 1 Mawrth a 21 Mai.

Defnyddiwyd gwirfoddolwyr i ymgyfeillio a gwirio ar lesiant trigolion, i fynd i siopa ar ran y rheini sydd ei angen, i gludo cleifion adref o'r ysbyty, i gasglu presgripsiynau, ac i gynorthwyo mewn ceginau cymunedol a banciau bwyd.

Yn ôl adroddiad newydd gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC), Caerdydd oedd â'r nifer fwyaf o drigolion yng Nghymru sydd wedi cofrestru gydag ychydig dros 5,000, gydag Abertawe nesaf â bron i 2,500 o drigolion yn cofrestru. Bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr oedd yn chweched yng Nghymru.

Rydym wedi cael ein siomi ar yr ochr orau gan yr ymateb gan drigolion ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Ni allaf ddechrau disgrifio pa mor ysbrydoledig yw gweld y caredigrwydd a ddangoswyd gan y bobl sydd eisiau helpu'r rheini sydd mewn angen yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Mae'r ffigurau ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnwys pobl sydd wedi cofrestru ar gyfer unrhyw gyfle i wirfoddoli sydd ar gael ar ein system, gan gynnwys y rheini sy'n ymwneud â COVID-19.

Gan fod yr ymateb wedi bod mor wych, gwnaethom lenwi nifer o'r swyddi gwag ar gyfer gwirfoddolwyr yn gyflym iawn, felly mae nifer o wirfoddolwyr ar gael nad ydym wedi gallu eu defnyddio eto. Wrth i’r cyfyngiadau symud gael eu llacio gydag amser ac wrth i wirfoddolwyr ddychwelyd i'r gwaith neu eu gweithgareddau bob dydd, rydym yn gobeithio y bydd nifer o'r gwirfoddolwyr sy'n weddill yn gallu camu i'r adwy. Byddwn yn cysylltu â gwirfoddolwyr sydd wedi cofrestru yn ôl yr angen.

Dywedodd Heidi Bennett, prif weithredwr BAVO

Y cyngor gwirfoddol sirol ar gyfer bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw BAVO ac mae’n gweithredu fel sefydliad ymbarél ar gyfer elusennau a grwpiau cymunedol a gwirfoddol lleol.

Dywedodd Huw David, arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Am ymateb anhygoel gan ein trigolion, sydd wedi bod yn benderfynol o helpu ble maent yn gallu ac, wrth wneud hynny, chwarae rhan hanfodol yn eu cymunedau, gan wneud bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn un o'r ardaloedd gorau yng Nghymru ar gyfer gwirfoddoli.

“Fel awdurdod lleol, rydym wedi gallu galw arnynt a bod yn sicr o’u cefnogaeth, ac rydym yn ddiolchgar iawn iddynt i gyd ac i BAVO, sydd wedi gwneud gwaith rhagorol o ran goruchwylio’r cyfan.”

Roedd Powys yn drydydd yng Nghymru gyda 2,078 o bobl yn cofrestru i wirfoddoli, roedd Casnewydd yn bedwerydd gyda 1,788 o drigolion yn cofrestru i fod yn wirfoddolwyr, ac roedd Rhondda Cynon Taf yn bumed gyda 1,628 o bobl yn cofrestru i wirfoddoli.

Chwilio A i Y