Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwelliannau 'Teithio Llesol' £1.7 miliwn i wneud cerdded a beicio'n fwy ymarferol

Mae dros £1.7 miliwn wedi cael ei roi gan Lywodraeth Cymru i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, i ariannu rhagor o gynlluniau Teithio Llesol a fydd yn ei gwneud yn haws i breswylwyr adael eu ceir gartref ar gyfer teithiau lleol.

Bydd y dyraniad unigol mwyaf o £500,000 yn cael ei ddefnyddio i adeiladu llwybr oddi ar y ffordd ar gyfer cerddwyr a beicwyr ar hyd Ffordd Llangrallo ym Mhencoed er mwyn cwblhau'r cyswllt teithio llesol angenrheidiol rhwng Llangrallo ac Ysgol Gyfun Pencoed. Mae’r gwaith ar y cynllun yn dechrau ar ddiwedd mis Hydref a bydd yn dod i ben cyn diwedd mis Mawrth 2019.

Ym Mhorthcawl, bydd £450,000 yn cael ei wario i estyn y llwybr teithio llesol ar hyd Promenâd y Dwyrain o Draeth Coney hyd at Ysgol Gynradd Newton ar hyd Ffordd Newydd. Bydd rhai o'r twmpathau ffordd ar hyd Ffordd Newydd yn cael eu hailosod fel rhan o'r cynllun, tra bydd yr ysgol yn elwa hefyd ar fan storio newydd ar gyfer beiciau a sgwteri. Disgwylir i'r gwaith ddechrau'n gynnar ym mis Rhagfyr, a bydd yn cymryd oddeutu pedwar mis i'w gwblhau.

Bydd preswylwyr lleol eisoes wedi gweld y gwaith sy'n mynd rhagddo i greu troetffordd lydan newydd ar hyd yr A48 i gysylltu Ysgol Gyfun Brynteg â Llys Picton. Disgwylir i'r cynllun gwerth £290,000 gael ei gwblhau erbyn diwedd mis Mawrth 2019.

Mae £150,000 ychwanegol wedi cael ei ddyrannu hefyd gan Lywodraeth Cymru drwy ei rhaglen Cronfa Trafnidiaeth Leol i ariannu cam nesaf y gwaith i gwblhau cyswllt 885 y Llwybr Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol rhwng Sarn a Phen-y-bont ar Ogwr drwy wella mynediad at yr orsaf drenau.    

Bydd y gwelliannau hyn yn cynnwys lledaenu'r troetffordd o orsaf fysiau Pen-y-bont ar Ogwr i Ffordd y Dderwen er mwyn caniatáu i feicwyr a cherddwyr ei defnyddio, yn ogystal â gwella'r arwyddion. Bydd y gwaith yn cael ei gynnal rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2019.

Bydd yr arian dros ben a dderbynnir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr hefyd yn mynd at y costau dylunio a dichonolrwydd ar gyfer wyth cynllun Teithio Llesol ychwanegol:

  • Llwybr ar hyd Heol y Bont-faen sy'n cysylltu â Choleg Pen-y-bont ar Ogwr, Pencadlys Heddlu De Cymru, Parc Manwerthu Pen-y-bont ar Ogwr ac Ystad Ddiwydiannol Pen-y-bont ar Ogwr.
  • Llwybr oddi ar y ffordd ar gyfer cerddwyr a beicwyr rhwng canol tref Pen-y-bont ar Ogwr a'r Pentref Manwerthu yng Nghyffordd 36 ar hyd yr A4061, gyda chysylltiadau â Bracla, Ysbyty Tywysoges Cymru, Parc Derwen a'r Llidiart, yn ogystal ag Ystad Ddiwydiannol Bracla a’r Llidiart.
  • Llwybr oddi ar y ffordd rhwng Llangynwyd ac Ysgol Maesteg drwy'r Garth gyda chysylltiadau ag Ysgol Gynradd Garth.
  • Mynediad cerdded a beicio gwell rhwng gorsaf drenau Pencoed a Pharc Technoleg Pencoed er mwyn annog teithio llesol.
  • Gwelliannau rhwng Ysgol Gynradd Newton a thref Newton, a fydd yn adeiladu ar y cynllun arall sy'n cael ei gyflawni eleni, a fydd efallai'n cynnwys cysylltiadau ychwanegol â chanol tref Porthcawl.
  • Estyn y llwybr presennol oddi ar y ffordd sy'n rhedeg i'r de o Broadlands i Gaeau Pontnewydd ar hyd yr A48. Bydd y llwybr arfaethedig yn cysylltu ar hyd yr A48 â Ffordd Merthyr Mawr ac yn cysylltu hefyd drwy'r caeau â Chanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr gyda chysylltiadau oddi yno ag Ysgol Gyfun Brynteg.
  • Bydd Llwybr Cymunedol Cwm Ogwr yn cael ei asesu hefyd er mwyn nodi unrhyw welliannau posibl sydd eu hangen.

Rydym yn ddiolchgar i Lywodraeth Cymru am ei chymorth ariannol parhaus i annog Teithio Llesol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd y cynlluniau hyn yn ei gwneud yn bosibl i fwy o bobl adael eu ceir gartref a dewis modd o deithio iachach, sy'n well i'r amgylchedd, ar gyfer teithiau byr o ddydd i ddydd fel rhan o'u trefn ddyddiol.

Cefnogwyd y pedwar cynllun yr ydym wedi derbyn arian i'w creu yn llawn gan breswylwyr lleol a gymerodd ran yn ein hymgynghoriad cyhoeddus y llynedd, ac rydym yn teimlo'n gyffrous i ddechrau'r gwaith cynllunio ar wyth cynllun ychwanegol y mae preswylwyr wedi dweud wrthym y byddent yn gwneud Teithio Llesol yn ddewis mwy ymarferol.

Mae gwelliannau Teithio Llesol yn cymryd amser, egni ac arian, ond rydym yn falch bod rhwydwaith helaeth o lwybrau beicio a cherdded diogel yn dod at ei gilydd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet dros Gymunedau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y