Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwelliannau i wneud Pencoed yn fwy hwylus byth i feicwyr

Plant gyda’r mapiau teithio gweithredol newydd ar gyfer Pencoed.

Mae Pencoed yn prysur ddod yn un o’r trefi gorau i feicwyr yng Nghymru.

Gyda dros dair milltir o lwybrau beicio penodol heb draffig, llwybrau beicio ar-y-ffordd a llwybrau sy’n torri drwy stadau tai, ynghyd â mesurau diogelwch eraill ar y ffyrdd, mae hi’n fwy diogel nag erioed i drigolion Pencoed deithio ar ddwy olwyn yn hytrach nag mewn car.

Mae gan y dref lwybr arbennig sy’n goleuo yn y tywyllwch hyd yn oed! Mae’r llwybr yn mynd drwy gaeau chwarae’r Goedlan, ac yn taflu golau ysgafn er mwyn dangos y ffordd i feicwyr a cherddwyr yn ystod y gaeaf.

I helpu i godi ymwybyddiaeth o’r holl lwybrau, mae map ‘Teithio Llesol’ newydd sbon wedi cael ei greu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Sustrans, ar y cyd â Chyngor Tref Pencoed.

Mae’r mapiau yn cael eu dosbarthu i ddisgyblion Ysgol Gyfun Pencoed, a phob un o'r ysgolion sy’n bwydo’r ysgol honno. Bydd copïau ar gael i drigolion yr ardal drwy gyngor y dref hefyd.

Yn dilyn y buddsoddiad ‘Teithio Llesol’ diweddaraf yn y dref gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gan ddefnyddio arian grant gan Lywodraeth Cymru, mae’r palmant ar hyd ochr orllewinol Heol Llangrallo wedi cael ei wneud yn lletach er mwyn creu llwybr beicio/cerdded.

Yn sgil cwblhau’r cyswllt coll hwnnw, mae modd teithio ar hyd llwybr heb draffig yr holl ffordd o Langrallo i gatiau’r ysgol yn Ysgol Gyfun Pencoed erbyn hyn.

Plant yn beicio ar hyd y llwybr newydd ym Mhencoed.

Rydym yn ddiolchgar iawn i Lywodraeth Cymru am ei chefnogaeth ariannol barhaus drwy’r rhaglen Llwybrau Diogel mewn Cymunedau. Yn dilyn ceisiadau llwyddiannus y cyngor am gyllid, mae gwerth dros £1.5m o welliannau Teithio Llesol wedi cael eu gwneud ym Mhencoed dros y tair blynedd diwethaf.

Mae gwelliannau Teithio Llesol yn gofyn am amser, egni ac arian, ond rydym yn falch iawn bod rhwydwaith helaeth o lwybrau beicio a cherdded diogel yn dod at ei gilydd ym Mhencoed, ac mewn rhannau eraill o Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.Byddwn yn dal i wneud cais am ragor o gyllid er mwyn gwneud gwelliannau. Rydym am wneud popeth posib er mwyn ei gwneud hi’n haws i bobl adael eu ceir gartref a dewis ffordd fwy gwyrdd ac iach o wneud y teithiau byr maen nhw’n eu gwneud bob dydd fel rhan o’u trefn ddyddiol, a gosod patrwm y gall cenedlaethau’r dyfodol ei ddilyn.

Mae’r newid yn yr hinsawdd yn her fyd-eang wrth reswm, ond yma ym Mhencoed, mae’r gymuned leol wedi dweud wrthym ni eu bod yn awyddus i ddefnyddio ffyrdd llesol o deithio er mwyn iddyn nhw allu gwneud eu rhan i helpu i leihau allyriadau carbon. Bydd y gwelliannau teithio llesol hefyd yn cyfrannu at ein nodau i wella lles yn y fwrdeistref sirol, gan ei bod yn haws ac yn fwy diogel o lawer erbyn hyn i bobl ym Mhencoed fynd am dro ar droed, ar sgwter neu ar gefn beic.”

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David

Dywedodd y Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet y cyngor dros Gymunedau: “Un o brif nodweddion y gwaith ym Mhencoed sy’n destun balchder arbennig i mi, ydy’r ffaith bod plant ysgol wedi bod yn rhan fawr o’r broses gyfan. Mae’r gymuned o ysgolion lleol yn frwdfrydig iawn dros deithio mewn ffyrdd llesol.

“Fe ddywedodd plant ysgol ar y dechrau pa lwybrau roedden nhw’n eu defnyddio amlaf i deithio bob dydd ar droed neu ar ddwy olwyn, a beth oedd yn eu rhwystro nhw a’u teuluoedd rhag beicio neu gerdded mwy. Fe wnaethon nhw awgrymu llwybrau newydd, croesfannau mwy diogel a mesurau diogelwch eraill ar y ffyrdd y bydden nhw’n dymuno eu gweld. Mae eu safbwyntiau nhw – ac adborth gan drigolion lleol eraill a gymerodd ran yn ein hymgynghoriadau cyhoeddus ar y mater – wedi helpu i ddylanwadu ar y gwelliannau rydym wedi’u cyflwyno hyd yma, yn ogystal â’r mapiau Teithio Llesol newydd sydd wedi cael eu creu.

“Mae’r cynllun hwn yn rhan o’r llwybr teithio llesol ehangach rhwng Pen-y-bont ar Ogwr a Pharc Technoleg Pencoed. Felly, bydd trigolion sydd am feicio rhwng Pen-y-bont ar Ogwr a Phencoed yn gallu gwneud hynny’n ddidrafferth yn y dyfodol.”

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y