Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwelliannau i ofal plant er mwyn helpu i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg

Bydd darpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg yn cael ei chreu ym Metws, Pen-y-bont ar Ogwr, Porthcawl a Chwm Ogwr er mwyn helpu i gynyddu nifer y teuluoedd sy'n siarad Cymraeg ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Yn genedlaethol, mae gan Lywodraeth Cymru darged o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Er mwyn helpu i gefnogi'r targed hwn, rhoddwyd £30 miliwn ledled Cymru y llynedd i brosiectau gyda’r nod penodol o gefnogi a chynyddu defnydd o’r Gymraeg ym myd addysg.

Gwnaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gynnig llwyddiannus am £2.6 miliwn o arian ac erbyn hyn mae wedi cadarnhau'r lleoliadau ble bydd darpariaeth gofal plant newydd yn cael ei hadeiladu.

Mae'r arian hwn yn hwb enfawr i'n huchelgeisiau ar gyfer cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg. Mae agoriad newydd Ysgol Calon y Cymoedd ym Metws yn gwneud y lle hwn yn lleoliad allweddol a fyddai’n elwa ar gael darpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg.

Mae canol Pen-y-bont ar Ogwr a Phorthcawl hefyd wedi'u nodi i helpu i gefnogi plant ifanc wrth iddynt bontio i Ysgol Bro Ogwr ac Ysgol y Ferch o'r Sger yn eu tro.

Bydd y pedwar prosiect yn derbyn £650 mil yr un, y gall gael ei ddefnyddio ar gyfer dylunio ac adeiladu adeiladau. Nid oes arian wedi'i ddarparu i dalu am unrhyw gostau wrth fynd ac felly byddwn yn gweithio gyda'n partneriaid o Fudiad Meithrin, Coleg Pen-y-bont ar Ogwr, Menter Bro Ogwr, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr (BAVO), yr Urdd a Chymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd er mwyn helpu i ddatblygu darpariaeth sydd yn gynaliadwy o safbwynt ariannol ac a fydd yn fuddiol i gymunedau lleol yn yr hirdymor.”

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod y Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Chwilio A i Y