Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwelliannau i fynd i’r afael â rhwystrau cydraddoldeb ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae adroddiad newydd wedi cael ei gyhoeddi i dynnu sylw at sut mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn mynd i’r afael â rhwystrau cydraddoldeb i helpu i sicrhau bod yr holl drigolion lleol yn cael cyfle i gyflawni eu potensial.

Mae’r ‘Adroddiad Blynyddol ar Gynllun Cydraddoldeb Strategol’ y cyngor yn disgrifio’r cynnydd sydd wedi cael ei wneud dros y cwpl o flynyddoedd diwethaf ac mae’n nodi saith amcan allweddol i ganolbwyntio arnyn nhw erbyn 2020 sy’n edrych ar faterion sy’n ymwneud â thrafnidiaeth, hamdden, y celfyddydau a diwylliant.

Mae’r gwelliannau trafnidiaeth a gafodd eu gwneud yn ddiweddar yn cynnwys cyflwyno cymhorthion i gerddwyr sy’n defnyddio’r rhwydwaith priffyrdd ar 92 cyffordd. Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi rhoi grant o dros £85,000 tuag at Drafnidiaeth Gymunedol Pen-y-bont ar Ogwr, sy’n darparu atebion trafnidiaeth gymunedol hygyrch a fforddiadwy ar gyfer trigolion lleol a grwpiau cymunedol sydd eisiau teithio’n lleol, yn rhanbarthol neu’n genedlaethol.

Mae'r cyngor hefyd wedi ymrwymo i weithio gyda phartneriaid i helpu i hyrwyddo mynediad teg a chyfartal at gyfranogiad mewn chwaraeon a gwasanaethau hamdden, yn ogystal ag yn y gwasanaethau celfyddyd a diwylliant. Yn ystod 2017/18 roedd y cyngor wedi datblygu rhaglen o weithgarwch corfforol ‘symudwch yn amlach’ ar gyfer oedolion hŷn ac roedd hyn yn parhau â llwyddiant y ‘Gemau Olympage’, sydd wedi cael eu dylunio i gael pobl hŷn i symud mwy.

Mae’r awdurdod lleol hefyd wedi gweithio mewn partneriaeth gydag Awen i fynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysu drwy ddatblygu cynlluniau gan gynnwys amrywiaeth o men’s sheds ar draws y fwrdeistref sirol. Mae’r cyngor hefyd wedi gweithio gydag Awen a Halo i gefnogi sesiynau nofio sy’n deall dementia yng Nghanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr. Roedd y rhaglen genedlaethol sy’n cynnig nofio am ddim i’r rheini dros 60 oed hefyd wedi denu 77,000 o bobl i gymryd rhan ac mae’r cynllun mynediad at hamdden wedi cefnogi dros 160,000 o ymweliadau.

Mae cyfleusterau ‘Lleoedd Newid’ hygyrch newydd sy’n cynnwys gwelyau newid a chyfleusterau codi hefyd wedi cael eu datblygu mewn partneriaeth gydag Invacare UK ac maen nhw wedi’u lleoli ym Mharc Gwledig Bryngarw, Llyfrgell Pencoed a Chanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr.

Fel awdurdod ein nod ydy deall y rhwystrau cydraddoldeb y mae pobl yn eu hwynebu yn eu bywydau bob dydd a mynd i'r afael â’r rhwystrau hynny.

Mae arnom ni eisiau sicrhau bod cydraddoldeb yn rhan o bopeth a wnawn ni a'r gwasanaethau rydyn ni’n eu darparu felly rwy’n falch iawn ein bod yn symud ymlaen i gyflawni ein hamcanion.

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Lesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol

Mae'r adroddiad blynyddol ar gynllun cydraddoldeb strategol y cyngor ar gael ar y dudalen ‘Cydraddoldeb ac Amrywiaeth’. I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun neu i’w dderbyn mewn fformat arall, cysylltwch â talktous@bridgend.gov.uk neu ffoniwch 01656 643643.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y