Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwelliannau ar y gorwel ar gyfer rhwydwaith teithio llesol ym Mhencoed

Mae gwelliannau pellach i rwydwaith teithio llesol Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar y gweill ar gyfer ardal Pencoed yn ystod y misoedd nesaf.

Fel rhan o'r gwaith, bydd rhwydweithiau sy'n bodoli eisoes ym Mhencoed yn cael eu cysylltu yn Ffordd Felindre, a bydd llwybr beicio/troedffordd tri medr o led a man croesi newydd yn cael eu gosod ger y gylchfan.

Bydd y rhwydwaith hefyd yn cysylltu â Thŷ Merchant ger Penprysg. Bydd hyn yn cynnwys creu troedffordd/ llwybr beicio newydd ar ddwy ochr Ffordd Penybont, croesfan twcan newydd i’r gorllewin o Dŷ Merchant, a gosod 'rampiau olwynion' beicio ar y bont droed sy’n cysylltu Tŷ Merchant dros y rheilffordd.

Bydd y gwaith hwn yn darparu mwy o ddiogelwch a chyfleustra i gerddwyr a beicwyr. Bydd troedffyrdd presennol yn cael eu lledu er mwyn i gerddwyr a beicwyr allu eu defnyddio'n fwy diogel, a bydd cyfleusterau croesi'n cael eu gosod.

Bydd y gwaith hefyd yn gwella cysylltedd ar gyfer dulliau llesol o deithio i lefydd megis canol tref Pencoed, Campws Pencoed yng Ngholeg Pen-y-bont ar Ogwr, a Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg trwy Ffordd Felindre.

Mae'r gwelliannau hyn yn cyd-fynd ag ymdrechion y cyngor i ddatblygu'r rhwydwaith teithio llesol ehangach yn ystod y blynyddoedd diweddar, sydd wedi creu llwybr o ansawdd uchel o Bencoed i Ben-y-bont ar Ogwr. Disgwylir i'r gwaith ddechrau ar 19 Gorffennaf a bydd yn para am oddeutu 13 wythnos. Bydd goleuadau traffig dros dro ar waith i sicrhau diogelwch y rhai sy'n gweithio ar y safle, a gwneir pob ymdrechi i achosi cyn lleied o aflonyddwch ac anghyfleustra â phosib.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Gymunedau, y Cynghorydd Stuart Baldwin

Mae'r gwaith yn unol â gofynion Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 ac fe'u hariennir gan Grant Teithio Llesol Llywodraeth Cymru a ddyfarnwyd i awdurdod lleol.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y