Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwella meysydd chwarae drwy osod cyfarpar cynhwysol newydd

Mae saith maes chwarae ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wrthi’n cael eu hailwampio gyda chyfarpar cynhwysol newydd sbon.

Mae’r cyfarpar newydd hwyliog hyn, sy’n addas i blant o bob gallu gan gynnwys defnyddwyr cadeiriau olwyn, wedi eu gosod ym Maes Hamdden Pencoed ac yn Waun Lwyd yn Nant-y-moel yn ystod yr wythnosau diweddar. Byddant yn cael eu cyflwyno i bum maes chwarae arall erbyn diwedd mis Mehefin.

Gall plant sy’n chwarae ym Mharc Griffin ym Mhorthcawl fwynhau siglen fasged gynhwysol cyn bo hir, yn ogystal â sleid/tŷ newydd a fydd yn cynnwys gweithgareddau hygyrch i gadeiriau olwyn.

Bydd y cyfarpar newydd ym Mharc Lles Maesteg yn cynnwys telesgop chwarae, rhwyd ddringo, paneli bysedd, siglen â dwy fasged, a bwrdd picnic cynhwysol.

Rhoddir arwyneb newydd diogel ar faes chwarae yng nghaeau Newbridge ym Mhen-y-bont ar Ogwr, sleid ag uchder o 1.2 metr gyda grisiau hygyrch, siglen fasged gynhwysol, sbring ‘klump’ newydd, panel chwarae pili-pala sgleiniog, a llwybr hygyrch.

Ym Mhontycymer, bydd graffigau llawr hwyliog yn cael eu paentio ym maes chwarae Stryd Fictoria i helpu ag ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar y ffyrdd, a bydd si-so cynhwysol, paneli cerddoriaeth a siglen fasged gynhwysol newydd yn cael eu hychwanegu yno hefyd.

Bydd graffigau llawr newydd hefyd yn cael eu paentio yn y maes chwarae ger Pwll Nofio Ynysawdre, a bydd hefyd yn cael arwynebedd newydd a rowndabowt, sedd siglo a siglen fasged cynhwysol.

Bydd yr adnoddau lliwgar newydd hyn yn gwneud y meysydd chwarae hyn yn hygyrch, fel y gall pob plentyn eu mwynhau. Rydym ni wedi cael llawer o geisiadau dros y blynyddoedd diwethaf i ddarparu mwy o offer sy’n addas i blant ag anableddau yn ein meysydd chwarae. Rydym wrth ein boddau felly ein bod ni’n gallu gwneud y gwelliannau hyn.

Fe wnawn ni’n gorau i darfu cyn lleied â phosibl wrth ychwanegu’r cyfarpar newydd, ond gofynnwn ichi fod yn amyneddgar wrth i ni wneud y gwaith hwn

Meddai’r Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet dros Gymunedau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ychwanegodd y Cynghorydd Young: “Rydym ni’n hapus iawn ynghylch y gwelliannau hyn, ond mae’r mater yn dwyn i gof y fandaliaeth ddisynnwyr a welsom ychydig wythnosau yn ôl yng Ngogledd Corneli, pan gafodd cyfarpar chwarae newydd eu llosgi. Afraid dweud ein bod ni’n gobeithio’n fawr y bydd pob defnyddiwr yn trin y cyfarpar newydd hyn â pharch.”

Chwilio A i Y