Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gweithgareddau yn ystod Wythnos Diogelu 2020

Eleni, cynhelir Wythnos Diogelu o ddydd Llun 16 Tachwedd tan ddydd Gwener 20 Tachwedd, gydag ystod o weithgareddau am ddim ar gael ar gyfer y cyhoedd i godi ymwybyddiaeth am ddiogelu.

Am ragor o wybodaeth ar Fwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg, ewch i'w gwefan neu fel arall, cysylltwch â'r Undeb Fusnes Diogelu drwy e-bostio ctmsafeguarding@rctcbc.gov.uk 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn mynychu unrhyw weithgareddau neu sesiynau a restrwyd isod, cyfeiriwch at y manylion cyswllt perthnasol sydd wedi'u darparu.

Ymwybyddiaeth Alcohol ac Iechyd Meddwl - 10am tan 12pm

Bydd y gweithdy hwn yn trafod alcohol a'i effeithiau, alcohol a dibyniaeth a sut mae'n effeithio ar iechyd meddwl.

Gall y bobl hynny sydd â diddordeb mewn mynychu fynd i wefan Eventbrite i gofrestru ar gyfer y digwyddiad Ymwybyddiaeth Alcohol ac Iechyd Meddwl. 

Sesiwn fwlio ar-lein Clwb Ieuenctid rhithiwr - 5pm tan 6pm

Mae staff y Gwasanaeth Ieuenctid (YEPS) yn cynnal sesiwn fwlio ar-lein yn ystod y clwb ieuenctid rhithiwr ar Zoom, a gwahoddir pobl ifanc o 11 i 25 oed o ardaloedd Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr i gymryd rhan am ddim.

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch Kelly.a.cobb@rctcbc.gov.uk ac ewch i wefan WICID i gymryd rhan mewn gweithgareddau eraill. 

Pleidlais Instagram Gwasanaethau Ieuenctid (YEPS) - yn fyw o 9am am 24 awr

Bydd Swyddogion Llesiant ac Iechyd Meddwl YEPS yn cynnal pleidlais Instagram i ymgysylltu gyda phobl ifanc 11 i 25 oed o ardaloedd Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr. Ar ôl y bleidlais, bydd opsiwn i dderbyn rhagor o wybodaeth a chymorth.

I gymryd rhan yn y bleidlais, dilynwch YEPS ar Instagram neu e-bostiwch Kelly.a.cobb@rctbc.gov.uk am fwy o wybodaeth.

Prosiect creadigol Roots of Strength - 5pm tan 6pm

Wrth ddatblygu'r prosiect creadigol hwn, bydd aelodau Cyngor Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr yn archwilio gwreiddiau cymunedau, rhwydweithiau a systemau cefnogi sydd ganddynt i ddangos yr ystod o gymorth sydd ar gael i bobl ifanc all fod yn teimlo'n isel ac unig.

Ar gael ar lwyfannau Zoom, Facebook ac Instagram, e-bostiwch youthcouncil@bridgend.gov.uk i sicrhau eich lle.

Diogelu - 11.40am

Bydd Julian John, Cyfarwyddwr Mind Cwm Taf Morgannwg, yn fyw ar Radio GTFM ac yn siarad am ddiogelu.

Gweithdai i bobl y mae hunan-niweidio wedi effeithio arnynt - 2pm tan 2.40pm

Bydd Y Samariaid yn cynnal gweithdy ar-lein ar Microsoft Teams i bobl y mae hunan-niweidio wedi effeithio arnynt. Bydd yn trafod pam fod pobl yn hunan-niweidio, beth allwch chi ei wneud i helpu ac at bwy allwch chi droi am gymorth.

Gall y bobl hynny sydd â diddordeb mewn mynychu fynd i wefan Eventbrite i gofrestru ar gyfer y gweithdy y bobl hynny y mae hunan-niweidio wedi effeithio arnynt. 

Digwyddiad ar-lein Iechyd Meddwl a Llesiant

Cynhelir y digwyddiad hwn ar-lein dros ddau ddiwrnod, a bydd yn cynnwys pedair ystafell rithiwr:

  • Addysg Iechyd Meddwl
  • Gweithgareddau Llesiant
  • Straeon personol
  • Gweithgareddau cymdeithasol

Gall y bobl hynny sydd â diddordeb mewn mynychu fynd i wefan Eventbrite i gofrestru ar gyfer y digwyddiad Iechyd Meddwl a Llesiant. 

Gweithdy perthnasoedd iach

Yn ystod sesiynau nos Outreach, bydd y Tîm Ieuenctid MVH yn darparu gweithdai i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed ynghylch perthnasoedd iach, caniatâd a rheolaeth, mewn partneriaeth â Heddlu De Cymru.

Am ragor o wybodaeth am y sesiynau hyn, e-bostiwch Sarah.williams@mvhomes.org.uk

Cefnogi Llesiant - 9.30am tan 10.30am

Cynhelir y sesiwn rithiwr ar Microsoft Teams, gyda'r nod o fyfyrio ar ffyrdd i gefnogi ein llesiant personol a llesiant y bobl sydd o'n cwmpas yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Gall y bobl hynny sydd â diddordeb mewn mynychu fynd i wefan Eventbrite i gofrestru ar gyfer y sesiynau Cefnogi Llesiant. 

Gweithdy camddefnyddio sylweddau

Yn ystod sesiynau nos Outreach, bydd y Tîm Ieuenctid MVH yn darparu gweithdai i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed ar beryglon alcohol, cyffuriau a'r effaith all sylweddau ei gael ar eich llesiant, mewn partneriaeth â Heddlu De Cymru.

Am ragor o wybodaeth am y sesiynau hyn, e-bostiwch Sarah.williams@mvhomes.org.uk

Ymwybyddiaeth Alcohol ac Iechyd Meddwl - 6pm tan 8pm

Bydd y gweithdy hwn yn trafod alcohol a'i effeithiau, alcohol a dibyniaeth a sut mae'n effeithio ar iechyd meddwl.

Gall y bobl hynny sydd â diddordeb mewn mynychu fynd i wefan Eventbrite i gofrestru ar gyfer y digwyddiad Ymwybyddiaeth Alcohol ac Iechyd Meddwl. 

Cyhoeddi ffilm ‘In My House’

Ffilm animeiddiedig am gam-drin domestig gan blant a phobl ifanc i rieni a gofalwyr yn cael ei chylchredeg ar y cyfryngau cymdeithasol.

Stondinau gwybodaeth mewn derbynfeydd ysbytai

Bydd stondinau am gymorth ar gyfer materion iechyd meddwl gwahanol yn cael eu gosod yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg, Ysbyty'r Tywysog Siarl ac Ysbyty Tywysoges Cymru.

Wythnos Lesiant ar y cyfryngau cymdeithasol

Mae Gwasanaethau Ieuenctid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnal #merchermwythormeddwl bob wythnos, ac yn rhannu strategaethau iechyd meddwl positif, sefydliadau cefnogi a gwybodaeth berthnasol i bobl ifanc a'u teuluoedd yn ystod Wythnos Diogelu.

Sgwrs a seibiant

Bydd gan Barod ardal ymlaciol i bobl ifanc dan 25 oed i sgwrsio, dysgu am gamddefnyddio sylweddau a siarad am y pwysau mae pobl ifanc yn ei wynebu heddiw.

Dydd Llun, Mawrth, Mercher a Gwener - 8pm tan 9pm

Nos Iau - 7pm tan 8pm

Cynhelir y sesiynau ar Zoom, ac am ragor o wybodaeth e-bostiwch fallon.reynolds@barod.cymru

Rhif y Cyfarfod: 944 8375 2873 Cod untro: 753539

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y