Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gweithgareddau Hyb Cymunedol yn blaguro gyda chlwb garddio newydd

Mae pedwar hyb cymunedol wedi egino ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, ac mae’r dewis o weithgareddau wedi tyfu ymhellach diolch i glwb garddio newydd ym Mhen-y-bont.

Mae’r clwb garddio, sy'n addas i bawb o bob gallu, yn cwrdd bob dydd Sadwrn o 10am i 4pm yn Hyb Pen-y-bont yn Nhŷ Pen y Bont, 110 Merthyr Mawr Road, ac mae ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn plannu, pridd, planhigion a phaned!

Mae’r pedwar hyb cymunedol, sydd wedi’u hanelu at unrhyw un sydd am wneud ffrindiau newydd, cwrdd â phobl neu roi cynnig ar weithgaredd newydd, ym Mhen-y-bont, Maesteg, Sarn a’r Pîl.

 

Mae Hyb Cymunedol Sarn yn y Ganolfan Cymorth Oedolion (CF32 9SW) ac mae wedi cyflwyno dwy sesiwn gymunedol newydd yn ddiweddar mewn partneriaeth â’r Cydlynydd Cymunedol Lleol a Llyfrgelloedd Awen – grŵp gwau ar foreau Llun (10am – 12pm) a grŵp crefftau ar foreau Gwener (10am – 12pm).

 

Mae Hyb Cymunedol Maesteg yng Nghwm Calon (CF34 9UN) yn awr ar agor gyda’r nos, gan gynnig ‘Popeth am Gymru – Pilates ac Ymwybyddiaeth Ofalgar’ ar ddydd Llun 6pm - 8pm, grŵp Gwnïo a Phwytho (sydd eisoes â mwy na 10 o aelodau) bob dydd Mawrth 6pm - 7:45pm, Ioga Celf ar ddydd Mawrth 6pm - 7:45pm a chlwb y Porth (clwb i drigolion ag anableddau dysgu) bob dydd Mercher, 6pm - 8pm.

 

Yn y Pîl, mae’r Hyb Cymunedol yng Nghanolfan Fywyd y Pîl (CF33 6BS) ac mae’n cynnal clwb Drama y gall unrhyw un sydd ag anabledd dysgu ddod iddo bob prynhawn Iau o 1:30pm i 2:30pm. Mae’r caffi atgofion hefyd yng Nghanolfan Fywyd y Pîl, ardal lle gall dioddefwyr demensia a’u gofalwyr fynd am baned a bisged bob bore Gwener o 9:30am.

 

Hefyd ar gael ym Mhen-y-bont mae clwb cymdeithasol Crossroads Care ar ddydd Sadwrn, sy’n helpu pobl â demensia ysgafn a chymedrol, a Calan DVS, sef grŵp cymorth sy’n gweithio i roi stop ar drais domestig a cham-drin, yn dechrau ym mis Gorffennaf.

Mae’r hybiau cymunedol yn gyfle gwych i gymunedau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gymryd rhan a chwrdd â phobl newydd.

Mae’r clybiau a’r grwpiau hyn yn enghraifft wych o gydweithio, gan gynnig gweithgareddau lleol sy’n helpu trigolion i gael sbort, cadw'n iach, cymdeithasu a rhoi cynnig ar rywbeth newydd.

Dywedodd y Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Les a Chenedlaethau’r Dyfodol:

Mae gan bob hyb cymunedol amrywiaeth o gyfleusterau hefyd, gan gynnwys ystafelloedd cyfarfod niferus, ystafell synhwyrau, cyfleusterau hygyrch a mwy.

I gael rhagor o wybodaeth, neu os oes gennych ddiddordeb mewn dechrau eich grŵp cymunedol eich hun yn un o’r hybiau, cysylltwch â Sharon ar 01656 815254.Chwilio A i Y