Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gweithgareddau di-ri i bobl ifanc lleol yr haf hwn

Wrth i’r flwyddyn ysgol ddod i ben, mae amrywiaeth eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau cyffrous wedi’u cynllunio i blant ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yr haf hwn.

Mae rhaglen flynyddol ‘Dim Ysgol’ Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr o weithgareddau’r haf, a drefnir mewn partneriaeth ag Awen, Halo Leisure, Urdd, Menter Bro Ogwr a nifer o gynghorau tref a chymuned, yn llawn dop o weithgareddau hwyliog i blant o bob oedran yn ystod y gwyliau.

O sesiynau cadw’n heini i weithgareddau creadigol, ceir ystod eang o ddigwyddiadau i ddiddanu’r plant.

Mae pêl-droed ‘Zorb’, archwilio pyllau dŵr, Tai Chi, cerdded Nordig, a parkour ymysg rhai o weithgareddau AM DDIM ‘ParkLives’ a fydd yn cael eu cynnal bob diwrnod gwaith yr haf hwn. Mae’r fenter boblogaidd eleni’n cynnwys sioe deithiol, a fydd yn ymweld â rhai o fannau mwyaf poblogaidd y fwrdeistref sirol, a hynny bob dydd Gwener. 

Bydd Hyb Cymunedol Bracla (Ysgol Gatholig Archesgob McGrath) a Hyb Cymunedol Parc Derwen (Ysgol Gynradd Coety) yn cynnal rhaglen eang o sesiynau ‘B-actif’. Gall plant rhwng tair ac wyth mlwydd oed gadw’n heini mewn ystod o weithgareddau chwaraeon a defnyddio’u dychymyg mewn cyfres o anturiaethau gofod, hanes a thirwedd.

Gall plant rhwng wyth a deuddeg oed fynd i’r cynlluniau Active 4 Life poblogaidd, sy’n dychwelyd i leoliadau’r gymuned. Mae’r sesiynau AM DDIM, a gynhelir o ddydd Llun i ddydd Gwener ac a gefnogir gan gynghorau tref a chymuned lleol, yn cynnwys ystod o chwaraeon, gemau a gweithgareddau celfyddydau a chreadigol. Bydd angen i rieni neu warchodwyr gofrestru eu plant ar gyfer Active 4 Life pan fyddant yn mynd i’r sesiwn gyntaf.

Mae llawer o weithgareddau ar gael i blant y Sir sy’n siarad Cymraeg. Mae Menter Bro Ogwr yn cynnal cyfres o gynlluniau chwarae AM DDIM i blant mewn addysg cyfrwng Cymraeg, yn ogystal â phicnic i’r teulu, diwrnod o weithgareddau i’r teulu â thema môr ladron, trip i barc Oakwood a mwy. Hefyd, mae’r Urdd yn cynnal nifer o wersylloedd chwaraeon lle gall plant gael hwyl yn dysgu sgiliau newydd gyda’u ffrindiau.

Gall teuluoedd hefyd greu sblash yng Nghanolfannau Halo Leisure diolch i fenter nofio AM DDIM Llywodraeth Cymru ar gyfer pobl ifanc dan 17. Yn ogystal â sesiynau nofio arferol, bydd sesiynau ychwanegol yn y pwll yn cael eu cynnal hefyd, lle gall plant gael hwyl a sbri yn chwarae gydag amrywiaeth o deganau dŵr ac arnofion.

Mae partneriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, wedi trefnu llawer o weithgareddau hefyd. Bydd Her Darllen yr Haf mewn llyfrgelloedd lleol yn gwahodd pobl ifanc i ddarllen chwe llyfr o’u dewis yn ystod y gwyliau, ac yn rhoi gwobrau arbennig iddynt am wneud. Thema’r her eleni yw ‘Mischief Makers’ ac fe fydd yn cynnwys nifer o gymeriadau’r Beano, fel Dennis the Menace a Gnasher.

Yn ogystal â’i hamserlen lawn o sioeau yn Neuadd y Dref Maesteg a Phafiliwn y Grand Porthcawl, bydd Awen hefyd yn cynnal theatr awyr agored ym Mharc Gwledig Bryngarw. O ‘Peter Pan’ i ‘Pride and Prejudice’, mae yna ddigonedd o berfformiadau i bawb eu mwynhau. Bydd gweithwyr y parc hefyd yn helpu pobl ifanc i ddarganfod yr hyn sydd o dan wyneb llyn Bryngarw, drwy gyfrwng cyfres o archwiliadau pwll dŵr. 

Mae’r rhaglen ‘Dim Ysgol’ yn cynnig ystod anhygoel o ddigwyddiadau a gweithgareddau cyffrous ledled y fwrdeistref sirol. Mae’n cynnig rhywbeth i bob plentyn ei fwynhau.

Mae cadw plant yn brysur ac yn hapus drwy gydol y gwyliau yn gallu bod yn her, ond o weld yr holl opsiynau rhad neu am ddim sydd ar gael eleni, yr her go iawn fydd dod o hyd i’r amser i wneud popeth. Hoffwn ddiolch i bob un o’n partneriaid am gyfrannu at raglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n siŵr o fod yn boblogaidd â phlant lleol yr haf hwn.”

Dywedodd y Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Les a Chenedlaethau’r Dyfodol

Bydd y rhaglen lawn o weithgareddau ‘Dim Ysgol’ ar gael ar www.bridgend.gov.uk/schoolsout o ddydd Gwener 20 Gorffennaf.

Chwilio A i Y