Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwefan newydd yn dwyn ynghyd iechyd, llesiant, gofal cymdeithasol, addysg a’r sector gwirfoddol

Mae gwefan newydd ar gyfer Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg wedi'i chyhoeddi i dynnu sylw at ymdrechion lleol i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau a gwella gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant ar draws ardaloedd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf.

Wedi'i gynllunio gyda mewnbwn gan drigolion a sefydliadau lleol, nod y wefan newydd yw darparu llwyfan a fydd yn ysbrydoli pobl leol, yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf iddynt ac yn eu hannog i gymryd rhan.

Mae meysydd o flaenoriaeth ar gyfer y bwrdd yn cynnwys pobl ag anableddau dysgu, anableddau corfforol, nam ar y synhwyrau, materion iechyd meddwl, pobl awtistig, gofalwyr di-dâl, pobl ifanc, plant a phobl hŷn.

Ynghyd â'i bartneriaid, mae'r bwrdd yn ceisio cyflymu a gwella gwasanaethau a chymorth i ddarparu gwell canlyniadau iechyd a llesiant.

Bydd y wefan newydd yn chwarae rhan allweddol wrth gefnogi Asesiad Anghenion Poblogaeth rhanbarthol y bwrdd, sy'n digwydd bob pum mlynedd ac sy'n cael ei datblygu mewn partneriaeth â grwpiau cymunedol, sefydliadau a thrigolion.

Yn ogystal â helpi pobl i gymryd rhan a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf iddynt, bydd y wefan hefyd yn canolbwyntio ar brosiectau fel y Gronfa Gofal Integredig gwerth £12m, y Rhaglen Weddnewid gwerth £7m a gwaith y Ganolfan Cydgysylltu Ymchwil, Arloesi a Gwella sy'n ceisio osgoi dyblygu ymdrechion a galluogi rhannu arfer da.

Gallwch ymweld â'r wefan newydd a darganfod mwy yn www.ctmregionalpartnershipboard.co.uk

Chwilio A i Y