Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn yn cael canlyniadau da

Mae gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael canlyniadau cadarnhaol fel rhan o arolygiad diweddar ar y cyd.

Roedd Arolygwyr Arolygiaeth Gofal Cymru ac Arolygiaeth Iechyd Cymru wedi edrych ar sut mae’r cyngor a’i bartneriaid yn hyrwyddo annibyniaeth ymysg oedolion hŷn ac yn atal eu hanghenion a’u problemau rhag gwaethygu.

Fe welsant fod cynnydd da yn cael ei wneud a bod gan wasanaethau weithdrefnau a dulliau gweithredu cadarn, gyda thystiolaeth o ymyriadau cynnar ac ‘ymdrechion arwyddocaol a llwyddiannus’ i ganolbwyntio at fuddiannau pennaf yr unigolyn yn ogystal â’r canlyniad.

Dywedodd yr Arolygwyr fod ymgysylltu cryf ar waith i helpu i arwain datblygiad y gwasanaeth, fod pobl yn teimlo eu bod yn cael eu clywed, a bod yr adborth gan y staff yn gadarnhaol ac yn dangos ymrwymiad cadarn i’w rolau.

Mae amrywiaeth dda o grwpiau cymunedol ar gael ar gyfer pobl hŷn, ac mae gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol integredig yn elwa o benderfyniadau cyflym a dull gweithredu cydgysylltiedig.

Mae’r adroddiad hefyd wedi nodi meysydd y gellid eu gwella. Mae’r rhain yn cynnwys sicrhau bod pobl yn gallu cael cefnogaeth drwy ddefnyddio’r Gymraeg, symleiddio rhai prosesau er mwyn gwella prydlondeb y gefnogaeth, sicrhau bod y system i drefnu gofal cartref mor effeithlon â phosibl, a chyfeirio pobl at wasanaethau mewn ffordd sy’n fwy cyson.

Mae’r adroddiad yma’n dangos ymrwymiad amlwg at weithio integredig er budd pobl Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a hoffwn ddiolch i staff y cyngor a’n partneriaid am eu gwaith caled a’u hymroddiad parhaus.

Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at nifer o lwyddiannau yn ogystal â meysydd mae modd eu gwella. Gan fod y cyngor eisoes wedi canfod nifer o'r rhain yn barod, rwy’n falch o gadarnhau bod gwaith ar droed a bod cynnydd yn cael ei wneud i’w datblygu ymhellach.

Fel rhan o’r gwaith o drawsnewid a datblygu gwasanaethau cymdeithasol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, bydd y cyngor hefyd yn trefnu cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu yn ddiweddarach eleni lle byddwn ni’n gofyn i randdeiliaid ein helpu i lunio cynllun pum mlynedd newydd ar gyfer sut bydd gwasanaethau’n cael eu darparu yn y dyfodol.

Cynghorydd Phil White, Aelod Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar

Chwilio A i Y