Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwaith yn parhau i agor Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Mae gwaith i wneud dros 600km o hawliau tramwy cyhoeddus yn hygyrch yn parhau ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar ôl i nifer yr ymwelwyr dreblu yn ystod y pandemig coronafeirws.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae pobl wedi ailddarganfod beth sydd ar eu hiniog, gan gerdded mwy ac ymarfer corff yn lleol ar rai o 800 o hawliau tramwy lleol yr ardal - y mae 15 y cant ohonynt yn llwybr ceffylau cyhoeddus.

Mae dangosyddion nifer yr ymwelwyr ar lwybrau troed ledled y fwrdeistref sirol yn awgrymu bod teirgwaith cymaint o bobl yn defnyddio'r rhwydwaith hawliau tramwy lleol bellach, gyda rhai o'r llwybrau mwyaf poblogaidd yn gweld cynnydd o hyd at saith gwaith yn fwy o ran cerddwyr.

Mae'r cyngor yn cynnal gwaith i sicrhau bod 613.72km o'r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus yn hygyrch ac o safon foddhaol ar ôl i arolwg a gwblhawyd y llynedd i baratoi at adolygiad o Gynllun Gwella Hawliau Tramwy y Cyngor ddatgelu bod 69.5 y cant o'r llwybrau wedi'u nodi eu bod ar gael i'w defnyddio.

Mae'r tîm Hawl Tramwy yn gweithio'n agos â thirfeddianwyr i ddatrys materion heb eu datrys ac i ailagor llwybrau cyn gynted â phosibl drwy atgyweirio strwythurau sydd wedi'u difrodi a chael gwared ar lystyfiant.

Pryd bynnag sy'n bosibl, mae'r cyngor yn ystyried hygyrchedd i bobl sydd â phroblemau symudedd, wrth ddisodli strwythurau neu wella arwynebau. Fel rhan o hyn maent wedi newid camfeydd am giât mochyn a gwneud gwelliannau i'r arwyneb sy'n cael eu hariannu gan gyllid cyfalaf mewnol a grantiau gan Lywodraeth Cymru a sefydliadau fel y Ramblers.

Gwych yw gweld cymaint o bobl yn mwynhau ac yn archwilio'r mannau hardd sydd gennym yn y fwrdeistref sirol. Wrth i fwy o bobl ddefnyddio'r llwybrau troed lleol, mae mwy o faterion cynnal a chadw yn cael eu hadrodd, ac rydym ar ganol mynd i'r afael â'r rhain cyn gynted â phosibl.

Hoffem fanteisio ar y cyfle hefyd i atgoffa pobl o'r Cod Cefn Gwlad. Mae hyn yn caniatáu i bobl fwynhau'r buddion o ran iechyd a llesiant y mae byd natur yn eu cynnig, wrth ei barchu ar yr un pryd.

Dylid gadael giatiau ac eiddo fel y'u canfuwyd, a dylai pobl beidio â gadael unrhyw olion o'u hymweliad drwy fynd â'u sbwriel gartref a chael gwared ar faw ci yn gyfrifol. Ni ddylid cynnau unrhyw danau, a rhaid cymryd gofal os defnyddir barbeciw.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Gymunedau, y Cynghorydd Stuart Baldwin

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y