Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwaith yn mynd rhagddo ar hwb lleoli ac asesu plant ym Mrynmenyn

Mae gwaith adeiladu hwb lleoli ac asesu plant newydd sbon bellach yn mynd rhagddo ym Mrynmenyn. Mae’r cyfleuster yn cael ei adeiladu ar hen safle ysgol gynradd yn yr ardal. Roedd y gwaith cychwynnol ar y safle yn cynnwys dinistrio’r hen ysgol ym mis Awst 2021.

Nod y prosiect yw adeiladu adeilad ar wahân, deulawr, newydd, sef Hwb Lleoli ac Asesu Plant newydd. Bydd y cyfleuster, sy’n cael ei ariannu ar y cyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Llywodraeth Cymru, drwy raglen gyfalaf y Gronfa Gofal Integredig (ICF), yn dwyn ynghyd ystod o wasanaethau i blant a phobl ifanc.

Yr hwb fydd y ganolfan ar gyfer timau maethu a lleoli'r awdurdod lleol, a bydd hefyd yn cynnig llety a chymorth i blant a phobl ifanc rhwng 8-17 oed. Bydd yr hwb yn galluogi’r awdurdod lleol i weithio tuag at gynnig lleoliadau ar gyfer plant bregus ledled y fwrdeistref sirol.

Rwyf ar ben fy nigon gyda’r safle a’r posibilrwydd mae’n ei gynnig ar gyfer pobl ifanc yn y fwrdeistref sirol.

Mae’n lle hamddenol gyda golygfeydd hyfryd, sy’n rhywbeth sydd ei angen arnynt; yn aml, mae'r cyfnod hwn yn gyfnod heriol iawn yn eu bywydau, ac maent wedi profi trawma sylweddol yn ystod eu plentyndod.

Mae angen i ni eu cefnogi cymaint â phosibl, ac os oes modd i ni wneud hynny mewn amgylchedd sy’n eu hamddiffyn a’u diogelu, ac sy’n cynnig cyfleoedd iddynt ddatblygu, mae hynny’n wych.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Gebbie, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar

Bydd y gwaith adeiladu’n cael ei wneud gan Troika Construction a disgwylir i’r hwb agor yn haf 2022.

(Ch-Dd) Y Rheolwr Prosiect, Graham Davies, y Rheolwr Grŵp ar gyfer Gwasanaethau Lleoli a Darparu, Steve Howell, Uwch Gynorthwyydd Pensaernïol Ian Devey, a’r Cynghorydd Jane Gebbie yn ymweld â safle adeiladu’r hwb lleoli ac asesu plant ym Mrynmenyn.

Chwilio A i Y