Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwaith yn dechrau'n fuan ar ail gam llwybr teithio llesol Pencoed

Bydd gwaith ar ail gam llwybr teithio llesol yn ardal Pencoed yn dechrau'r wythnos nesaf.

Bydd rhwydweithiau sy'n bodoli eisoes ym Mhencoed yn cael eu cysylltu yn Ffordd Felindre, a bydd llwybr beicio/troedffordd tri medr o led yn cael ei osod fel rhan o'r cynllun sydd werth £580,000. Mae'r adran hon yn cwblhau'r cysylltiad coll rhwng Ffordd Felindre a dwyrain Mynwent Pencoed, a'r rhwydwaith presennol ym Mhencoed sy'n cyrraedd Cylchfan Felindre/Parc Technoleg Pencoed.

Bydd y rhwydwaith hefyd yn cysylltu â Thŷ Merchant ger Penprysg. Bydd hyn yn cynnwys creu troedffordd/ llwybr beicio newydd ar ddwy ochr Ffordd Penybont, croesfan twcan newydd i’r gorllewin o Dŷ Merchant, a gosod 'rampiau olwynion' beicio ar y bont droed sy’n cysylltu Tŷ Merchant dros y rheilffordd. Bydd gwaith i ailwynebu'r briffordd ger Ffordd Penybont hefyd yn cael ei wneud.

Bydd y gwaith yn dechrau ddydd Llun 19 Gorffennaf, a bydd yn para am oddeutu 13 wythnos.

Bydd y cynllun yn darparu gwell diogelwch a chyfleustra i gerddwyr a beicwyr, a bydd hefyd yn gwella cysylltedd ar gyfer dulliau llesol o deithio i lefydd megis canol tref Pencoed, Campws Pencoed yng Ngholeg Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg trwy Ffordd Felindre, yn ogystal â'r rhwydwaith ehangach i Langrallo, Ystâd Ddiwydiannol a chanol tref Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae'n dilyn y cam cyntaf a gafodd ei gwblhau yn gynharach eleni. Roedd yn cynnwys croesfan twcan newydd yng nghylchfan Coleg Pencoed, lledu'r droedffordd ger yr A473 er mwyn i gerddwyr a beicwyr allu ei defnyddio, a newid croesfannau pelican yng nghylchfan Felindre yn groesfannau twcan.

Wrth i'r gwaith gael ei gwblhau yn ystod yr 13 wythnos nesaf bydd goleuadau traffig dros dro ar waith i sicrhau diogelwch y rhai sy'n gweithio ar y safle, a gwneir pob ymdrech i achosi cyn lleied o aflonyddwch ac anghyfleustra â phosib.

Mae'r gwelliannau hyn yn cyd-fynd ag ymdrechion y cyngor i ddatblygu'r rhwydwaith teithio llesol ehangach yn ystod blynyddoedd diweddar, sydd wedi creu llwybr o ansawdd uchel o Bencoed i Ben-y-bont ar Ogwr.

Dywedodd Aelod Cabinet dros Gymunedau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Stuart Baldwin

Mae'r gwaith yn unol â gofynion Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 ac fe'u hariennir gan Grant Teithio Llesol Llywodraeth Cymru a ddyfarnwyd i awdurdod lleol.

Mae teithio llesol yn golygu cerdded neu feicio ar deithiau bob dydd pellter byr. Mae'n cynnwys teithiau i'r ysgol, siopau, gwaith, gwasanaethau a hybiau cludiant. Gall gynnwys defnyddio cadeiriau olwyn trydan neu sgwteri symudedd ond nid yw'n cynnwys teithiau a wneir ar gyfer hamdden yn unig, na rhesymau cymdeithasol.

Chwilio A i Y