Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwaith yn dechrau ar hwb lleoli ac asesu plant newydd

Bydd gwaith yn dechrau cyn bo hir ar ddatblygiad hwb lleoli ac asesu plant newydd ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Bydd y cyfleuster, sy’n cael ei ariannu ar y cyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Llywodraeth Cymru, drwy raglen gyfalaf y Gronfa Gofal Integredig (ICF), yn dwyn ynghyd ystod o wasanaethau i blant a phobl ifanc. Mae’n cael ei adeiladu ar hen safle ysgol gynradd ym Mrynmenyn.

Yr hwb fydd y ganolfan ar gyfer timau maethu a lleoli'r awdurdod lleol yn ogystal â llety a chymorth i blant a phobl ifanc 8-17 oed.

Yn rhan o Raglen Gwella Canlyniadau ar gyfer Pobl y cyngor, bydd y datblygiad newydd yn cynnig llety, gofal a gwasanaethau cymorth i blant a phobl ifanc.  Bydd y ganolfan newydd yn sicrhau bod y cyngor a’i bartneriaid yn medru parhau i ddiogelu a chefnogi plant a phobl ifanc mewn modd mor effeithiol â phosibl.

Gyda chost adeiladu amcangyfrifedig o tua £2m, bydd hen adeilad yr ysgol yn cael ei ddymchwel i wneud lle i'r hwb. Mae wedi bod yn wag ers 2018, pan symudodd yr ysgol gyfan i safle newydd o’r radd flaenaf.

Bydd y ganolfan blant bwrpasol hon yn helpu i wneud y mwyaf o iechyd, diogelwch a llesiant ein plant a'n pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal, gan ddarparu amgylchedd o'r radd flaenaf iddynt, a'r staff sy'n gofalu amdanynt tra bod y cynlluniau gofal hirdymor mwyaf addas yn cael eu datblygu.

Mae'r hwb wedi'i fodelu ar ddull 'dim drws anghywir' y Comisiynydd Plant yr ydym wedi ymrwymo'n llwyr iddo ym Mhen-y-bont ar Ogwr, wrth ymateb i anghenion plant a phobl ifanc. Mae'r dull integredig hwn yn ymwneud â chael tîm ymroddedig, hyfforddedig o weithwyr allweddol sy'n aros gyda'r person ifanc drwy gydol eu taith, a hynny i'w atal rhag bod angen gofal uniongyrchol, bod mewn gofal, neu i gael cymorth i symud ymlaen at drefniant tymor hwy.

Wrth ddatblygu safle sy'n bodoli eisoes, gwerthu adeilad hŷn nad yw bellach yn addas i'r diben, a llai o ddibyniaeth ar leoliadau annibynnol y tu allan i'r sir ar gyfer plant bregus, mae sefydlu cyfleuster lleol newydd hefyd yn mynd i sicrhau llai o wariant ar gyfer y gwasanaeth. Yn ystod y cyfnod adeiladu, byddwn yn gweithio i sicrhau cyn lleied o darfu â phosibl ar draffig sy'n mynd heibio. Gan nad oes unrhyw gynlluniau i gau ffyrdd, nid ydym yn rhagweld unrhyw effaith fawr ar yr ardal leol.

Dywedodd Nicole Burnett, aelod cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar

Bydd WRW Construction yn dechrau gweithio ar yr hwb lleoli ac asesu plant newydd ym mis Gorffennaf a bydd yn agor ymhen blwyddyn.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y