Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwaith yn dechrau ar greu dros 120 o fannau croesi

Mae gwaith wedi dechrau ar greu mwy na 120 o fannau croesi newydd ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr er mwyn annog mwy o bobl i gerdded a beicio.

Mae'r cynllun yn rhan o'r £620,000 o gyllid teithio llesol a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr er mwyn gwella cyflwr llwybrau cerdded a beicio yn ystod, ac yn dilyn yr argyfwng COVID-19.

Bydd cyfanswm o 122 o fannau croesi heb eu rheoli yn cael eu creu gyda thua 30 ychwanegol yn cael eu gwella. Mae'r croesfannau cyffyrddadwy'n darparu man mwy diffiniedig i gerddwyr a beicwyr groesi ffyrdd.

Mae'r mannau croesi heb eu rheoli hyn wedi bod ar y rhestr aros ers peth amser ac mae'n newyddion gwych bod y gwaith yn mynd rhagddo bellach diolch i'r cyllid gan Lywodraeth Cymru.

Mae mannau croesi heb eu rheoli o gymorth i'r rhai sydd â phroblemau symudedd, i bobl sydd â phramiau yn ogystal â cherddwyr a beicwyr gan ddarparu man diffiniedig i groesi ffyrdd

Dywedodd Richard Young, Aelod y Cabinet dros Gymunedau

Bydd y mannau croesi'n cael eu creu mewn lleoedd ar draws y fwrdeistref sirol gan gynnwys: Cefn Glas; Wildmill; Porthcawl; Pencoed; Maesteg; Abercynffig; Caerau; Litchard; Coety; Bryntirion; Gogledd Corneli; Trelales; Y Castellnewydd; Bracla; Tredŵr; Bryncethin; Canol tref Pen-y-bont ar Ogwr a'r Pîl.

Defnyddir y cyllid teithio llesol hefyd er mwyn galluogi rhan o'r ffordd rhwng Cylchfan Llangrallo a chanol tref Pen-y-bont ar Ogwr i fod yn llwybr teithio llesol dros dro.   Mae'r llwybr ar hyd Ffordd y Brenin ar Ystad Ddiwydiannol Pen-y-bont ar Ogwr eisoes yn cael ei ddefnyddio gyda gwaith wedi'i gynllunio ar gyfer Heol y Bont-faen.

Chwilio A i Y