Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwaith yn dechrau ar glirio safle ar gyfer hwb lleoli ac asesu plant newydd

Bydd gwaith yn dechrau cyn bo hir ar glirio safle adeiladu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn barod ar gyfer datblygiad hwb lleoli ac asesu plant newydd. 

 

Bydd y cyfleuster, sy’n cael ei ariannu ar y cyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Llywodraeth Cymru, drwy raglen gyfalaf y Gronfa Gofal Integredig (ICF), yn dwyn ynghyd ystod o wasanaethau i blant a phobl ifanc. Mae’n cael ei adeiladu ar hen safle ysgol gynradd ym Mrynmenyn.

Bydd y contractwyr, Prichard’s, yn dechrau gweithio ar y safle ar ddydd Llun 1 Tachwedd, yn dinistrio hen adeilad yr ysgol, sydd wedi bod yn wag ers 2018, pan symudodd yr ysgol gyfan i safle newydd o’r radd flaenaf.

Mae disgwyl i’r gwaith o ddymchwel a chlirio’r safle gymryd hyd at 12 wythnos. Rydym yn ymdrechu i sicrhau cyn lleied o darfu â phosibl ar drigolion lleol a thraffig sy'n mynd heibio, a gan nad oes angen cau unrhyw ffyrdd, nid ydym yn rhagweld unrhyw effaith fawr ar yr ardal leol. Dymchwel yr hen adeilad yw cam cyntaf y prosiect hwn, yn helpu i wneud lle ar gyfer datblygiad yr hwb lleoli ac asesu plant newydd.

Yn rhan o Raglen Gwella Canlyniadau ar gyfer Pobl y cyngor, bydd y datblygiad newydd yn cynnig llety, gofal a gwasanaethau cymorth i blant a phobl ifanc, gan helpu i sicrhau bod y cyngor a’i bartneriaid yn medru parhau i ddiogelu a chefnogi plant a phobl ifanc mewn modd mor effeithiol â phosibl.

Gan ei fod yn cael ei adeiladu’n bwrpasol, bydd yn helpu i wneud y mwyaf o iechyd, diogelwch a llesiant ein plant a'n pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal, gan ddarparu amgylchedd cyfoes iddynt, a'r staff sy'n gofalu amdanynt, wrth i’r cynlluniau gofal hirdymor mwyaf addas yn cael eu datblygu.

Dywedodd Aelod Cabinet y cyngor dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar, Nicole Burnett

Chwilio A i Y