Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwaith ymchwilio i safle ysgol newydd posib yn parhau

Mae gwaith i benderfynu a allai tir sy'n eiddo i'r cyngor ym Mryn Bracla gynnig cartref newydd addas ar gyfer Ysgol Gymraeg Bro Ogwr yn parhau.

Mae astudiaeth ddichonoldeb yn mynd rhagddi ar y safle ar hyn o bryd, sydd wedi'i lleoli oddi ar Ffordd Bracla, i benderfynu a allai fod yn addas ar gyfer adeilad newydd yr ysgol gynradd Gymraeg.

Tra bod y cyngor yn ceisio cynyddu darpariaeth gynradd Gymraeg yn y fwrdeistref sirol fel rhan o'i Raglen Ysgolion a Cholegau yn yr 21ain Ganrif, mae lleoliad presennol Ysgol Gymraeg Bro Ogwr ar Ffordd y Dywysoges, Bracla yn rhy fach i fod yn addas ar gyfer adeiladu cyfleuster mwy.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod y Cabinet dros Addysg ac Adfywio: “Fe wnaeth y cyngor ystyried nifer o wahanol safleoedd cyn cytuno fis Ionawr diwethaf i wneud gwaith dichonoldeb ar dir y mae eisoes yn berchen arno ym Mryn Bracla.

“Gan fod y prosiect hwn yn cynnwys darparu ysgol gynradd Gymraeg newydd sbon o'r radd flaenaf a fydd yn darparu ar gyfer plant o bob rhan o'r fwrdeistref sirol am genedlaethau i ddod, mae'n gwbl hanfodol sicrhau ei bod wedi'i lleoli yn y lle iawn er mwyn diwallu anghenion y gymuned gyfan yn y ffordd orau posibl.

“Fe wnaethon ni gymeradwyo’r gwaith dichonoldeb oherwydd rydyn ni eisiau penderfynu a allai ysgol newydd gydfodoli ar y safle hwn ochr yn ochr ag eco-barc cymunedol gwell a choetir hynafol.

“Os felly, byddai’n ein galluogi nid yn unig i gynnig lleoedd mewn ysgol cyfrwng Cymraeg newydd, ond i ddefnyddio’r safle a adawyd gan Ysgol Gymraeg Bro Ogwr i ddarparu lleoedd ychwanegol mewn ysgol cyfrwng Saesneg sydd hefyd yn angenrheidiol i gymuned Bracla.

“Gan fod cymaint o gwestiynau a thybiaethau wedi’u gwneud ynglŷn â hyn, rwyf am egluro na wnaed unrhyw benderfyniadau terfynol, a bod y prosiect yn dal i fod yn y cam dichonoldeb.

“Gallaf hefyd gadarnhau nad yw’r lleoliad sy'n cael ei ffafrio ar gyfer adeilad ysgol neu unrhyw fannau chwarae cysylltiedig wedi’i nodi eto. Nid oes unrhyw fwriad i greu mynediad i'r safle oddi ar Ger y Coed, ac ni fyddai unrhyw dir pellach yn cael ei ddefnyddio y tu hwnt i'r hyn y byddai ei angen ar ysgol newydd.

“Ni fyddai unrhyw goetir yn cael ei symud, er y gallai rhan fach gael ei rhoi o’r neilltu at ddibenion addysgol. Pe bai unrhyw ddatblygiad yn mynd yn ei flaen, byddai'n ceisio cadw cymaint o fannau agored cyhoeddus ar y safle â phosibl.

“Yn ogystal â hyn, nid yw astudiaethau cychwynnol wedi canfod unrhyw effaith hirdymor ar unrhyw rywogaethau a warchodir allweddol, ac nid yw’r lleoliad yn cael ei gydnabod fel Safle o Bwysigrwydd ar gyfer Cadwraeth Natur.

“Er bod ymchwiliadau safle, arolwg topograffig ac arolwg ecolegol cychwynnol i gyd wedi’u cynnal, mae’r astudiaeth ddichonoldeb yn parhau i raddau helaeth, ynghyd ag asesiad trafnidiaeth y bu’n rhaid ei ohirio oherwydd y pandemig COVID-19.

“Unwaith y bydd hyn i gyd wedi’i gwblhau, bydd canlyniad yr astudiaeth ddichonoldeb yn cael ei adrodd i’r Cabinet fel y gallwn ystyried a ddylid bwrw ymlaen â’r cynllun yn y lleoliad hwn, neu i chwilio am safle arall.

“Os yw’r gwaith dichonoldeb yn awgrymu bod y safle yn wirioneddol ddichonadwy fel lleoliad posib ar gyfer ysgol newydd, byddem yn cychwyn ar broses ymgynghori gyhoeddus lawn, ac yna byddai adborth yn cael ei adrodd arno a’i ystyried.

“Unwaith y bydd y Cabinet yn meddu ar y ffeithiau llawn, dim ond bryd hynny y bydd unrhyw benderfyniad terfynol yn cael ei wneud.”

Chwilio A i Y