Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwaith o'r dosbarth cyntaf – disgyblion wrth eu bodd gydag ysgol gynradd newydd Pencoed

Mae'r tymor newydd wedi dechrau'n braf yn Ysgol Gynradd Pencoed, gyda disgyblion a staff yn mwynhau ymgartrefu yn eu hysgol newydd sbon gwerth £10.8 miliwn.

Mae'r ysgol dwy lawr newydd wedi'i hadeiladu ar hen gaeau chwarae ger Heol Penprysg, ac mae'n cynnwys popeth y byddech yn ei ddisgwyl i fodloni anghenion addysgol modern.

Gellir dod o hyd i sgriniau rhyngweithiol mawr ym mhob ystafell ddosbarth – y mae pob un ohonynt mewn un gofod cylchdroi hir neu 'stryd' sy'n rhedeg drwy ganol yr ysgol, ar y llawr daear a'r llawr cyntaf.

Yn y 'stryd', mae digon o le i ddod o hyd i fan cyfforddus er mwyn darllen, gwneud gwaith cyfrifiadurol a mwynhau cyfleoedd dysgu eraill.

Ceir ffenestri mawr uwchben y 'stryd', sy'n rhedeg ar hyd yr adeilad ar gopa'r to. Yn ogystal â chaniatáu i olau lifo i'r ysgol, mae'r ffenestri'n agor yn awtomatig pan fydd yr adeilad yn cyrraedd tymheredd penodol, ac yn cau pan fydd yn oer. Mae gan yr ysgol system wresogi dan y llawr drwyddi draw hefyd.

Wrth i'r disgyblion gerdded o gwmpas yr ysgol, mae nifer o'r waliau yn eu cyfarch gyda detholiad o eiriau sy'n disgrifio ethos Ysgol Gynradd Pencoed, megis ‘creadigol’, ‘hwyl’, ‘gweithgar’, ‘cydweithio’, ‘dymunol’, ‘hyfryd’, ‘diogel’, ‘uchelgeisiol’, ‘gofalgar’, ‘iach’ a ‘caredig’.

Y tu allan, mae'r tiroedd helaeth yn cynnwys maes chwarae mawr ar gyfer disgyblion iau, maes 'chwarae meddal' ar gyfer y babanod, cylch darllen, pwll, ac AstroTurf, sydd yn ddau faes pêl-droed llawn ar ei hyd.

Mae pawb hefyd yn falch fod modd i bob disgybl gael ei ddysgu ar un safle am y tro cyntaf yn hanes yr ysgol.

Mae adrannau ar wahân wedi bodoli ar gyfer babanod a phlant iau ers mwy na chanrif, gydag adeiladau ar ddwy ochr ffordd brysur Heol Penprysg yn ogystal â safle yn Heol y Cyw.

Rydym wrth ein bodd ein bod yn gallu dwyn pawb ynghyd o dan un to. Roedd dweud hwyl fawr i'r hen ysgol yn amser emosiynol i bob un sydd â chysylltiadau â hi, ond dyma ddechrau cyfnod cyffrous newydd ar gyfer Ysgol Gynradd Pencoed, lle bydd llawer mwy o atgofion melys yn cael eu creu.

Mae'n amlwg fod gan yr ysgol newydd y 'wawffactor', a hoffwn ddiolch i'n contractwyr, BAM Construction Ltd, ein disgyblion, athrawon, llywodraethwyr, staff yr ysgol, staff y cyngor, a phawb arall sydd wedi gwireddu'r prosiect hwn.

Dywedodd y Cynghorydd Huw David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

"Rydw i hefyd yn arbennig o falch o'r ddarpariaeth arbenigol mae’r ysgol yn ei chynnig ar gyfer plant sydd ag anghenion addysgol arbennig. Mae wyth lle ar gyfer disgyblion â nam ar eu golwg, wyth lle ar gyfer arsylwi ar fabanod, wyth lle i ddisgyblion ag awtistiaeth, a dau ddosbarth arall gyda lle i 15 o ddisgyblion ag anawsterau dysgu cymedrol.”

Ategodd y Cynghorydd David: "Rydyn ni am i'n plant gael y dechreuad gorau mewn bywyd y gallwn ei roi, ac mae ysgolion newydd, modern megis Ysgol Gynradd Pencoed yn ein helpu i gyflawni hyn. Unwaith eto, mae Llywodraeth Cymru wedi cael rhan allweddol wrth ariannu'r prosiect, ac mae eu cyfraniad parhaus tuag at roi amgylcheddau addysgol o'r radd flaenaf i blant lleol yn haeddu cydnabyddiaeth lawn."

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams: "Ein Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21 Ganrif yw'r buddsoddiad mwyaf y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o ran ysgolion a cholegau ers y 1960au. Mae adeilad anhygoel yr ysgol gynradd hon yn arwydd o'n partneriaeth ag awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr a bydd yn darparu amgylchedd dysgu brwdfrydig i ardal Pencoed."

Mae ysgol gynradd newydd Pencoed wedi'i hariannu ar y cyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a rhaglen Llywodraeth Cymru i sicrhau addysg ac ysgolion ar gyfer yr 21ain ganrif. Mae'r cyngor wedi buddsoddi cyfanswm o £6.766 miliwn ac mae Llywodraeth Cymru wedi darparu £4.067 miliwn.

Mae'r awdurdod lleol wedi buddsoddi swm sylweddol o thua £400 mil hefyd, trwy waith priffyrdd a thawelu traffig er mwyn gwella diogelwch y ffordd gerllaw a galluogi disgyblion i deithio i'r ysgol yn ddiogel ar droed, beic neu sgwter.

Pennawd y llun: Disgyblion blwyddyn chwe Ysgol Gynradd Pencoed yn y 'stryd' - man agored hir sy'n rhedeg drwy ganol y ddau lawr yn yr ysgol newydd sbon gwerth £10.8 miliwn.

Chwilio A i Y