Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwaith ar ganolfan chwaraeon dŵr newydd gwerth £1.5 miliwn Porthcawl ar fin dechrau

Mae'r gwaith ar ganolfan chwaraeon dŵr newydd sbon Porthcawl yn Rest Bay ar fin dechrau yn dilyn cyhoeddiad y bydd £1.5 miliwn o arian Ewropeaidd yn cael ei fuddsoddi yn y prosiect.

Mae'r arian sy'n cael ei gynnig ar gael fel rhan o raglen Cyrchfan Denu Twristiaeth Llywodraeth Cymru, a gafodd ei lansio gan Croeso Cymru er mwyn creu 13 o leoliadau twristiaeth sydd rhaid eu gweld.

Bydd y ganolfan newydd yn Rest Bay, sydd wedi'i chynllunio i apelio at y sawl sy'n frwdfrydig am chwaraeon dŵr ar draws de Cymru a thu hwnt, yn darparu canolfan ar gyfer grwpiau a chlybiau lleol, yn ogystal â chynnig cyfleusterau caffi a thoiled gwell, cawodydd, ciwbiclau newid, ciosg manwerthu, ystafell ar gyfer digwyddiadau a mwy.

 chynllun adeilad sy'n cynnwys technoleg solar, ardal dan do ar gyfer cerddwyr cŵn a phaneli gwydr er mwyn cael y gorau o'r golygfeydd arfordirol anhygoel, bydd y ganolfan newydd yn gwbl hygyrch a bydd yn croesawu ymwelwyr i Rest Bay fel strwythur tirnod newydd.

Bydd croesfan newydd i gerddwyr yn cael ei gosod er mwyn sefydlu cyswllt mwy diogel rhwng y ganolfan a'r traeth enwog, sydd wedi ennill Baner Las, ac mae'r ciosg hanesyddol yn yr harbwr hefyd yn cael ei adnewyddu fel rhan o waith parhaus y prosiect er mwyn iddo ddarparu cyfleusterau ar gyfer defnyddwyr cychod sy'n ymweld â Marina Porthcawl.

Mae amserlen ar gyfer y prosiect yn cael ei chwblhau er mwyn sicrhau y bydd yn creu cyn lleied o aflonyddwch â phosibl.

Gan y bydd y ganolfan yn cael ei hadeiladu ar safle adeilad presennol Rest Bay, bydd cyfleusterau toiled dros dro ar gael yn y pafiliwn chwaraeon a leolir yng nghefn ardal y maes parcio, ac mae ciosg wedi cael ei ddarparu fel bod tenant presennol y caffi yn gallu parhau i weithredu pan fydd y gwaith yn mynd rhagddo.

Rydym wrth ein boddau i gael bod yn rhan o'r rhaglen Cyrchfan Denu Twristiaeth, ac rydym yn edrych ymlaen at greu atyniad newydd ac eiconig i ymwelwyr ym Mhorthcawl. Mae gan arfordir a thraethau Porthcawl hanes hir o ddenu trigolion ac ymwelwyr. Gwnaeth Newton Bay gynnal rasys cychod modur AquaX 2018 yn ddiweddar, ac mae Rest Bay wedi cynnal enw da dros gyfnod hir am fod yn un o'r traethau gorau ar gyfer syrffio yn y DU.

Mae bron pedair miliwn o breswylwyr yn byw o fewn taith dwy awr mewn cerbyd i'r ardal, a bydd y ganolfan newydd yn Rest Bay yn cymryd mantais o'r twf mewn poblogrwydd chwaraeon a chyfleusterau hamdden morwrol er mwyn creu cyrchfan chwaraeon dŵr mewn lleoliad unigryw. Mae Rest Bay yn cynnig potensial go iawn fel cyrchfan mewn lleoliad unigryw ar gyfer syrffio yng Nghymru, ac mae'r ganolfan yn ffurfio rhan o ymdrechion y cyngor i adfywio a thrawsnewid Porthcawl i fod yn gyrchfan arfordirol sy'n ffynnu yn yr 21ain ganrif.

Yn ogystal â'r gwaith adnewyddu ar adeilad y marina a phrosiectau adnewyddu eraill sy'n cael eu cynnal trwy'r dref, mae'r rhaglen Cyrchfan Denu Twristiaeth yn cefnogi ymdrechion cyffredinol y cyngor i drawsnewid Porthcawl i fod yn gyrchfan arfordirol sy'n ffynnu yn yr 21ain ganrif.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod y Cabinet dros Adfywio a Datblygu Economaidd a chadeirydd Partneriaeth Arfordirol Pen-y-bont ar Ogwr

Dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas, y Gweinidog Twristiaeth, Diwylliant a Chwaraeon: “Ein nod, trwy'r rhaglen Cyrchfan Denu Twristiaeth, yw canolbwyntio'n hymdrechion a buddsoddiad ar brosiectau allweddol ym mhob rhanbarth fel ein bod yn cael effaith go iawn ar broffil Cymru yn y farchnad gystadleuol fyd-eang hon.

"Er mwyn bod yn gyrchfan arfordirol blaengar, mae'n rhaid i ni sicrhau bod gennym gyfleusterau a gwasanaethau rhagorol ar gyfer trigolion ac ymwelwyr. Bydd y datblygiad hwn yn rhoi rhesymau cymhellol i bobl i ymweld â'r ardal, a bydd o fudd i ymwelwyr a phobl leol wrth greu cysylltiadau gwell rhwng datblygiadau cyffrous o amgylch Porthcawl."

Disgwylir y bydd canolfan chwaraeon dŵr newydd Rest Bay yn barod ar gyfer haf 2019. At ei gilydd, mae'r rhaglen Cyrchfan Denu Twristiaeth wedi cael ei chymeradwyo i dderbyn £27.7 miliwn o arian Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) fel cyfraniad at gyfanswm cost prosiect gwerth £61.8 miliwn, a fydd yn arwain at wireddu 13 o brosiectau seilwaith strategol hyd at 2021.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y