Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwaith ailwynebu ffyrdd yn y Cymoedd dros yr haf

Dros yr haf bydd nifer o ffyrdd yn cael eu trwsio a’u hailwynebu yng Nghwm Garw, Cwm Llynfi a Chwm Ogwr.

Fel rhan o raglen gwella priffyrdd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, sy’n werth £2.7m:

  • Mae gwaith ar y gweill i ailwynebu’r ffordd ar Heol Betws, Betws. Dechreuwyd ar y gwaith yn gynharach yr wythnos hon a disgwylir iddo ddod i ben heddiw (dydd Gwener). Ddydd Sul 8 Awst, bydd rhan o’r ffordd ar gau er mwyn mynd i’r afael â mwy o waith ailwynebu lle mae’r ffordd wedi’i chulhau.
  • Hefyd, bydd gwaith ailwynebu’n cael ei wneud ar Heol y Cymoedd yn Llangeinor yr wythnos nesaf. Gan ddechrau ddydd Mawrth 3 Awst, bydd y ffordd ar gau rhwng 8am a 5pm, ddydd Llun i ddydd Gwener. Disgwylir i’r gwaith bara wythnos o leiaf, gan ddibynnu ar y tywydd.
  • A bwriedir mynd i’r afael â gwaith ailwynebu ar yr A4061 (Stryd Fawr) yng Nghwm Ogwr, rhwng cyffordd Rhiwglyn Road a’r orsaf dân yng Nghwm Ogwr. Disgwylir i’r gwaith hwn bara wythnos o leiaf. Bydd yr A4061 yn cael ei chau ar ddau ddydd Sul rhwng ei chyffordd â Glyn Street, ar hyd Rhes Bethania, hyd at ei chyffordd â Commercial Street.

Mewn mannau eraill, bwriedir trwsio difrod llifogydd ar nifer o ffyrdd yn y fwrdeistref sirol. Caiff y gwaith hwn ei ariannu gan Lywodraeth Cymru ac mae’n cynnwys y canlynol:

  • Yr A4064 rhwng Llangeinor a Lluest lle bydd gwaith yn cael ei wneud i selio wyneb y ffordd ac atal mwy o ddifrod llifogydd. Ar hyn o bryd, bwriedir cynnal y gwaith tua diwedd mis Awst a bydd yn para diwrnod.

Mae’r holl waith dan sylw yn ddibynnol ar y tywydd ac mae’n bosibl y bydd y dyddiadau’n newid. Fodd bynnag, bydd arwyddion yn cael eu gosod oddeutu saith diwrnod cyn i’r gwaith ddechrau a bydd tai preswyl wrth ymyl yr ardaloedd dan sylw yn cael llythyr yn rhoi gwybod iddynt am unrhyw waith sydd i ddod, yn cynnwys unrhyw ffyrdd a gaiff eu cau.

Bydd modd i wasanaethau brys gael mynediad i’r mannau hyn drwy’r amser yn ystod y gwaith ffordd, a bydd gwyriadau ar waith.

Mae’r gwaith yma’n rhan o ymrwymiad parhaus i wella’r rhwydwaith ffyrdd ledled y fwrdeistref sirol.

Er mwyn helpu i gyflawni hyn, rydym wedi buddsoddi £2.7m dros y flwyddyn nesaf a bydd grantiau pellach gan Lywodraeth Cymru trwy gyfrwng y Gronfa Ffyrdd Cydnerth yn helpu i drwsio ffyrdd a ddifrodwyd gan lifogydd yn ystod stormydd diweddar.

Gwneir pob ymdrech i leihau unrhyw anhwylustod tra bydd y gwelliannau’n cael eu gwneud. Ond yn anochel fe fydd y gwaith yn tarfu rhywfaint ar y drefn arferol ac ymddiheurwn ymlaen llaw am hyn. Gofynnwn i yrwyr a phobl sy’n byw gerllaw’r gwaith am eu dealltwriaeth a’u hamynedd tra byddwn yn cwblhau’r gwaith hwn.

Cynghorydd Stuart Baldwin, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y