Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwahoddir awgrymiadau ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol

Mae datblygwyr, tirfeddianwyr a thrigolion ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu gwahodd i enwebu safleoedd a allai gael eu cynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol newydd.

Bydd y Cynllun Datblygu Lleol yn nodi pa fath o ddatblygiadau a allai ddigwydd yn y fwrdeistref sirol hyd at 2021, a bydd yn cynnwys y polisïau a fydd yn cael eu defnyddio i benderfynu ar geisiadau cynllunio.

Bydd y polisïau hyn yn penderfynu pa ardaloedd o dir y gellir eu defnyddio ar gyfer datblygiad preswyl, cyflogaeth, manwerthu, gwastraff neu fwynau, fel man agored cyhoeddus, neu ar gyfer defnydd cymunedol a thwristiaeth. Bydd yn cynnwys meini prawf a fydd yn cael eu defnyddio gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i asesu cynigion unigol.

Bydd y Cynllun Datblygu Lleol yn cael effaith uniongyrchol ar holl drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac yr ydym yn annog datblygwyr, tirfeddianwyr a chymunedau lleol i enwebu safleoedd ymgeisiol ar gyfer dyraniad posibl yn y cynllun.

Tra nad oes sicrwydd y bydd y safleoedd a awgrymir yn y cam hwn yn cael eu datblygu, bydd eu cyflwyno yn ein galluogi i asesu eu hargaeledd wrth lunio strategaethau ar gyfer datblygu yn y dyfodol ar draws y fwrdeistref sirol.

Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet dros Gymunedau

I wneud enwebiad, rhaid cyflwyno cynllun sy'n amlinellu'r safle ynghyd â sylfaen arolwg ordnans a holiadur asesu, sydd i'w gweld ar wefan y cyngor.

Mae copïau o'r asesiad ar gael yn y Swyddfeydd Dinesig yn Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, ac mewn llyfrgelloedd lleol, a dylid eu cyflwyno erbyn y dyddiad cau o 5pm ddydd Gwener 9 Tachwedd.

Am ragor o wybodaeth, ewch i'r dudalen Cynllunio Datblygu yn www.bridgend.gov.uk/cy/, ffoniwch 01656 643162, neu anfonwch e-bost at developmentplanning@bridgend.gov.uk

Chwilio A i Y