Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwahoddiad i’r Cyngor ymuno â’r fforwm UK100

Derbyniodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wahoddiad i fod yn aelod o’r UK100, gan gryfhau’i ymrwymiad i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd.

Cyfeirir at yr UK100 fel fforwm ar gyfer yr ‘arweinwyr lleol mwyaf uchelgeisiol ledled y DU’ ac mae’n cynnal ymgyrchoedd ynghylch newid yn yr hinsawdd, aer glân a chyllid gwyrdd.

Gyda 60 o aelodau hyd yma – yn cynnwys Cyngor Caerdydd, Cyngor Dinas Caeredin, Cyngor Dinas Bryste a Chyngor Dinas Birmingham – mae’r UK100 yn manteisio ar lais cyfunol eu haelodau er mwyn hyrwyddo’r newidiadau sydd eu hangen i drosglwyddo i sero net.

Maent yn gweithio gyda’r aelodau mwyaf uchelgeisiol – y Clwb Arweinwyr Lleol Sero Net – sy’n gwneud popeth o fewn eu gallu i wneud eu cymunedau’n sero net cyn gynted â phosib, ac erbyn 2045 ar yr hwyraf.

Yn ogystal, byddai bod yn aelod o’r UK100 yn helpu’r cyngor i gipio ystod o fuddion a ddaw wrth drosglwyddo i sero net ar gyfer cymunedau, trigolion a busnesau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gan gynnwys creu swyddi, gwella ansawdd aer, sicrwydd ynni a chartrefi o ansawdd gwell.

Er ein bod yn dangos arweinyddiaeth genedlaethol yn ein hymdrech i ddod yn garbon niwtral erbyn 2030, nid yw’r cyngor eto’n aelod o’r fforwm a gydnabyddir ar gyfer arweinwyr lleol ynghylch newid yn yr hinsawdd.

Rydym wedi’n hymrwymo i gydlynu camau gweithredu er mwyn helpu meysydd eraill o’r economi i wneud symudiad pendant tuag at ddatgarboneiddio, drwy ymgysylltu ar y cyd gyda sefydliadau eraill y sector cyhoeddus, y byd academaidd, diwydiant a’r trydydd sector.

Byddai dod yn aelod o UK100 yn caniatáu i ni rannu gwybodaeth rhwng aelodau a hwyluso deialog gyda gwleidyddion cenedlaethol ac uwch swyddogion drwy leisiau amlwg yr arweinwyr lleol.

Arweinydd y Cyngor, Huw David

Tra bod yr awdurdod lleol wedi ei wahodd i ddod yn aelod o’r UK100, rhaid iddo arwyddo a mabwysiadu’r addewid net sero sy’n cynnwys y tri ymrwymiad canlynol:

  • Bod â nodau sero net uchelgeisiol sefydledig ar gyfer allyriadau tŷ gwydr sef 2030 ar gyfer gweithrediadau’r cyngor a 2045 ar gyfer allyriadau ardal gyfan ar yr hwyraf.
  • Adrodd yn flynyddol ar allyriadau carbon sgôp un a sgôp dau, ar gyfer allyriadau’r cyngor ac allyriadau’r ardal gyfan.
  • Ymrwymo i gyfyngu’r defnydd o wrthbwysau ac iddynt fod mor lleol â phosib os y’i defnyddir.

Chwilio A i Y