Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwahoddiad i’r cyhoedd ddweud eu dweud ar ddyfodol gwasanaethau bysiau lleol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gwahodd trigolion lleol i ddweud eu dweud ar y posibilrwydd o ddileu’r holl gymorthdaliadau ar gyfer gwasanaethau bysiau.

Mae'r cyngor ar hyn o bryd yn cefnogi rhai gwasanaethau bysiau rhanbarthol a lleol drwy roi cymhorthdal ar gyfer llwybrau nad ydynt yn fasnachol hyfyw, ar y cyd â Llywodraeth Cymru.

Fis Mai diwethaf, cytunodd Aelodau'r Cabinet i dorri’r cymorthdaliadau ar gyfer chwe llwybr bws a ariannwyd yn rhannol o gwmpas Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Ers hynny, mae pob un o'r chwe llwybr heblaw am un yn parhau i weithredu ar sail fasnachol gan y cwmnïau bysiau mewn rhyw ffordd neu'i gilydd, er bod gan y rhain amserlenni diwygiedig a allai olygu gwasanaethau llai aml.

Nawr, er mwyn ei gynorthwyo i wneud arbedion angenrheidiol yn ei Strategaeth Ariannol Tymor Canolig ar gyfer 2019/20 i 2022/23, mae'r cyngor yn cynnig dileu'r holl gymorthdaliadau i fysiau sy'n weddill ar gyfer y flwyddyn ariannol 2019/20.

Byddai dileu'r cymorthdaliadau ar gyfer yr holl lwybrau yn effeithio ar wyth o lwybrau bysiau ac yn cynhyrchu arbediad o £180,000 yn 2019/20. Mae pump o'r llwybrau wedi'u hariannu'n llawn ac mae tri wedi'u hariannu'n rhannol.

  • Rhif 67 Pen-y-bont ar Ogwr i Abercynffig trwy Ben-y-Fai (First Cymru)
  • Rhif 37 Ystad Parc Maesteg (Easyway)
  • Rhif 73 Pen-y-bont ar Ogwr i Flaengarw (First Cymru)
  • Rhif 76 Pen-y-bont ar Ogwr i Fetws (First Cymru)
  • Rhif 51 Pen-y-bont ar Ogwr i Oaklands Road (Easyway)
  • Rhif 803 Danygraig i Borthcawl (Easyway)
  • Rhif 61 Notais i Borthcawl (Peyton Travel)
  • Rhif 16 Pen-y-bont ar Ogwr i Flaengarw (Easyway)

Gallwch weld manylion llawn yn y ddogfen ymgynghori, y gellir ei chwblhau.

Ar ôl dileu rhai cymorthdaliadau y llynedd, gwnaethom gytuno y byddem yn parhau i roi cymhorthdal i lwybrau eraill am 12 mis arall. Rydym bellach mewn sefyllfa lle mae’n rhaid i ni edrych ymlaen i'r flwyddyn ariannol nesaf. Fel pob cyngor, rydym yn wynebu rhagor o doriadau cyllideb bob blwyddyn ac yn syml, nid yw'r cymorthdaliadau hyn yn gynaliadwy.

Dengys ein profiad diweddar na fydd cael gwared ar gymorthdaliadau o reidrwydd yn golygu na fydd pob llwybr yn cael ei ddarparu mwyach mewn rhyw ffordd neu'i gilydd. Fodd bynnag, y gweithredwyr fyddai'n gyfrifol am benderfynu a fyddent yn gweithredu'n llawn neu'n rhannol, a gallent benderfynu atal teithiau nad ydynt yn fasnachol hyfyw.

Hoffem i'r cyhoedd rannu eu barn gyda ni fel y gallwn edrych ar ganlyniadau dileu cymorthdaliadau'r llwybrau hyn cyn i unrhyw benderfyniad terfynol gael ei wneud. Byddwn yn annog yr holl drigolion sy’n defnyddio’r gwasanaethau hyn neu'n adnabod rhywun y gallai hyn effeithio arno i gwblhau'r ymgynghoriad a dweud eu dweud.

Cynghorydd Richard Young, Aelod y Cabinet dros Gymunedau

Gellir cwblhau ymgynghoriad Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 'Gwasanaethau Bysiau a Gefnogir', ar-lein trwy'r tudalennau ymgynghori cyn y dyddiad cau sef dydd Sul 10 Mawrth 2019. Mae copïau ar bapur a fformatau eraill hefyd ar gael trwy gysylltu â'r Tîm Ymgynghori ar 01656 643664.

Chwilio A i Y