Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwahodd busnesau i gymryd rhan mewn cynigion hyrwyddo rhad ac am ddim ar gyfer y Nadolig

Gwahoddir busnesau ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i arddangos eu cynhyrchion ar-lein yn rhad ac am ddim y Nadolig hwn fel rhan o ymgyrch i annog trigolion y fwrdeistref sirol i siopa’n lleol.

Gan barhau â’r hyn a ddigwyddodd y llynedd, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithio gydag EPM Creative ar wefan yr Ŵyl Nadolig Ddigidol a’r apiau ‘We Love’.

Bydd y wefan a’r apiau digidol, sy’n canolbwyntio’n bennaf ar ganol trefi Porthcawl, Maesteg a Phen-y-bont ar Ogwr, yn cynnig cyfle i fusnesau ledled y fwrdeistref sirol hysbysebu eu cynhyrchion a’u cynigion hyrwyddo yn rhad ac am ddim.

Eleni, er mwyn annog trigolion y fwrdeistref sirol i dreulio’r Nadolig yn eu canol trefi lleol, rydym eisiau tynnu sylw at yr holl fusnesau – o siopau bach annibynnol i siopau mwy – gan roi cyfle i gwsmeriaid weld beth yn union sydd gan yr ardal i’w gynnig a galluogi busnesau i ymhél ag ystod ehangach o gwsmeriaid yn ystod cyfnod masnachu’r Nadolig.

Wrth ddefnyddio’r ap ‘We Love’ yn eu tref, bydd y siopwyr yn cael cyfle i fanteisio ar dalebau, cardiau ffyddlondeb, codau gostyngiadau a chystadlaethau, fel ennill neges bersonol gan Siôn Corn. Yn y cyfamser, ar wefan yr Ŵyl Nadolig Ddigidol fe fydd yna ragor o gynigion hyrwyddo, yn ogystal â thaith hedfan rithwir trwy groto Siôn Corn a chyfle rhithwir i gyfarfod â cheirw Siôn Corn.

Os nad ydych wedi cofrestru eto i gymryd rhan fel busnes, fe fydden ni’n eich annog o ddifrif i wneud hynny.

Yn ôl Stuart Baldwin, Aelod Cabinet dros Gymunedau

Medd Paul Whittaker o EPM Creative: “Rydym yn llawn cyffro o gael rheoli a chyflwyno profiad yr Ŵyl Nadolig Ddigidol unwaith eto eleni ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

“Ein gobaith yw y bydd hyn yn denu mwy o gwsmeriaid i’r trefi sy’n cymryd rhan yn y fenter, yn ogystal â helpu i gymryd lle’r digwyddiadau mwy a fyddai wedi cael eu cynnal ym mhob tref, ond nad ydyn nhw o fewn cyrraedd oherwydd yr amgylchiadau cyfnewidiol sydd ohoni.”

Gall busnesau gofrestru ar gyfer y naill fenter neu’r llall – neu’r ddwy – ar dudalen we EPM Creative.

Eleni, bydd gwefan yr Ŵyl Nadolig Ddigidol a’r Apiau ar waith rhwng 13 Tachwedd a 5 Ionawr. Gall cwsmeriaid lawrlwytho’r ap trwy ddefnyddio’r App Store neu Google Play.

  • Eleni, bydd y digwyddiad goleuadau Nadolig yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr yn cael ei ddarlledu ar y cyfryngau cymdeithasol. Ni fydd unrhyw ddigwyddiad cyhoeddus yn cael ei gynnal oherwydd pandemig parhaus y coronafeirws, ond y bwriad yw trefnu Llwybr Siôn Corn rhad ac am ddim ddydd Sadwrn 27 Tachwedd.

    Bydd yr ymwelwyr a fydd yn troedio ar hyd Llwybr Siôn Corn yn cerdded trwy wahanol ardaloedd ‘Nadoligaidd’ yng nghanol y dref, lle ceir cerddoriaeth fyw gan gorau a bandiau lleol, storm eira, sled ‘hun-lun’ Siôn Corn, adloniant ar y strydoedd a chyfle i gyfarfod â Siôn Corn a’i geirw.

    Gellir cael mynediad am ddim i’r digwyddiad, ond bydd yn ofynnol cael tocyn a bydd y niferoedd yn cael eu cyfyngu. Felly trefnwch docyn mewn da bryd rhag ofn ichi gael eich siomi – bydd manylion llawn ynglŷn â sut i gael tocynnau yn cael eu rhyddhau’n ddiweddarach y mis hwn.

Chwilio A i Y