Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Grant newydd ar gyfer gwneud addasiadau awyr agored i fusnesau i hwyluso cadw pellter cymdeithasol

Gwahoddir ceisiadau gan berchenogion eiddo neu fusnesau mewn un o ganolfannau dinesig bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr am grantiau o hyd at £10,000 er mwyn gwneud addasiadau awyr agored a fydd yn hwyluso cadw pellter cymdeithasol mewn mannau allanol.

Gellir defnyddio'r cyllid tuag at nifer o addasiadau, yn amrywio o ganopïau awyr agored a swigod iglw i ddodrefn a phlanwyr i’r awyr agored.

O dan enw Gwella Eiddo Canol Trefi: Cronfa Adfer COVID-19, mae’n darparu arian hyd at 80 y cant o gyfanswm y costau gwella cymwys – hyd at uchafswm o £10,000. Bydd angen i o leiaf 20 y cant o gyfanswm costau’r prosiect gael eu talu gan yr ymgeisydd.

Mae canolfannau dinesig Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnwys ardaloedd craidd masnachol Pen-y-bont ar Ogwr, Maesteg, Porthcawl, Pencoed a'r Pîl.

Dywedodd Charles Smith, Aelod y Cabinet dros Adfywio yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: "Mae'r cyllid yn cefnogi'r gwelliannau sy’n hwyluso cadw pellter cymdeithasol mewn ardaloedd allanol lle mae cwsmeriaid ac aelodau o'r cyhoedd yn ymgasglu, boed yn aros, yn bwyta neu'n gorffwys. Mae'r cynllun grant hwn ymhlith sawl sydd wedi'u hanelu at gefnogi busnesau yn ystod yr adeg heriol hon."

Mae eitemau sy'n gymwys i dderbyn y grant yn cynnwys:

  • Byrddau, cadeiriau a seddi awyr agored
  • Cynfasau awyr agored, canopïau, swigod iglw, gwres awyr agored, gorchuddion pebyll mawrion
  • Cysgodlenni, bolardiau a phlanwyr awyr agored
  • Cyfleusterau gweini awyr agored
  • Cynlluniau seilwaith gwyrdd
  • Gall ymyriadau eraill gael eu hystyried hefyd sy’n hwyluso cadw pellter cymdeithasol yn yr awyr agored fel newidiadau i flaenau siopau a gwelliannau i iardiau neu erddi cefn

Mae'r grant yn bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a'r awdurdod lleol.

Am fwy o fanylion, anfonwch e-bost at y tîm adfywio yn regeneration@bridgend.gov.uk neu ffoniwch 01656 815209.

Chwilio A i Y