Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gosod dyddiad ar gyfer rhoi cyfraith ‘dim smacio’ ar waith yng Nghymru

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn atgoffa rhieni, gwarcheidwaid a gofalwyr y bydd cosbi plant yn gorfforol yn dod yn anghyfreithlon yng Nghymru.

Bydd y newid i’r gyfraith yn dod i rym ar 21 Mawrth 2022, a bydd pob math o gosbau corfforol i blant - megis smacio, taro, slapio neu ysgwyd - yn cael eu gwneud yn anghyfreithlon.

Bydd unrhyw un sy’n cosbi plentyn yn gorfforol, o’r dyddiad hwnnw, mewn perygl o gael ei arestio, ei gyhuddo o ymosod a chael cofnod troseddol, yn unol ag unrhyw dramgwydd troseddol arall.

I godi ymwybyddiaeth am y newid i’r gyfraith, mae Llywodraeth Cymru’n lansio ymgyrch cyhoeddusrwydd ‘Stopio Cosbi Corfforol’.

Mae’n rhaid i’r cartref fod yn fan diogel, a bydd y newid hwn i’r gyfraith yn helpu i wneud hynny. Bydd hwn yn newid hanesyddol i blant a’u hawliau yng Nghymru, a bydd yn chwarae rôl allweddol o ran eu diogelu nhw a rhoi’r dechrau gorau iddynt mewn bywyd.

Mae ymchwil yn dangos y gall cosbi plentyn yn gorfforol arwain at fwy o ymddygiad ymosodol, gweithgarwch gwrthgymdeithasol, anafiadau corfforol a phroblemau iechyd meddwl, ac nid yw’n gwella sylw plentyn, ei allu gwybyddol, cymdeithasol na safonau ymddygiad yn gyffredinol.

Mae’n creu llawer mwy o ddrwg na da, ac rydym eisiau ei gwneud hi’n glir nad yw hyn bellach yn dderbyniol yng Nghymru, a bod ffyrdd cadarnhaol eraill ar gael sydd wedi cael eu profi i fod yn well ar gyfer ein plant a’u llesiant.

Cynghorydd Nicole Burnett, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar

Ar wefan Llywodraeth Cymru gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am wahardd cosbi corfforol. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr hefyd yn cynnig amrywiaeth eang o gymorth a chyngor i rieni a theuluoedd ac mae’r cyfan ar gael ar wefan yr awdurdod lleol

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y